อุทัยธานี ผลเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบจ. อย่างไม่เป็นทางการ

278

ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีอย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่า นายเผด็จ นุ้ยปรี ผู้สมัครหมายเลข 1 (ผู้สมัครคนเดียว) ได้ 119,262 คะแนน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 257,503 คน  บัตรเสีย 19,801 บัตร  และบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 12,801 บัตร 

 สำหรับผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.อุทัยธานี ที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละเขตเลือกตั้ง  อ.เมือง เขต 1 นายกฤษฎา ซักเซ็ค 3,734 คะแนน เขต 2 นายประภาวิชญ์ บุษวะดี 4,339 คะแนน เขต 3 นายพิชัย จิระธนวิทย์ 4,509 คะแนน เขต 4 นายธนาคิม เพ็ชรวัต 4,748 คะแนน

อ.หนองขาหย่าง ด.ต.ชาติชาย วงศ์เฉลียว 4,435 คะแนน อ.หนองฉาง เขต 1 นางอนัญญา พันธุเมฆ 4,026 คะแนน เขต 2 นายเฉลิมวุฒิ เหล่าแช่ม 4,948 คะแนน เขต 3 นายวันชัย ชีวระ 3,559 คะแนน

อ.ทัพทัน เขต 1 นายจำนง พันธ์เขตการ 5,330 คะแนน เขต 2 นายปัญญา วงษ์เวช 3,659 คะแนน เขต 3 นางจีรภา ตั้งวรชัย 5,032 คะแนน อ.ลานสัก เขต 1 นายตริณณุพล นุ้ยปรี 4,692 คะแนน เขต 2 นายภีราวินทร์ รัตนมณีพันธ์ 4,389 คะแนน เขต 3 นายบัญชา โพธิ์มี 3,685 คะแนน เขต 4 นางสาวศรัญญา โต๋วสัจจา 5,190 คะแนน

อ.สว่างอารมณ์  เขต 1 นายเอนก ถนอมมิตรวัฒนา 6,366 คะแนน เขต 2 นายชูชีพ สารีนนท์ 6,284 คะแนน อ.บ้านไร่ เขต 1 นายธรรมรงค์ แห้วเพชร์ 3,053 คะแนน เขต 2 นายจำรัส เลิศประวัติ 5,379 คะแนน เขต 3 นางสาวกัณหา อุดมโชควัฒนกิจ 5,736 คะแนน เขต 4 นายสงบ เพียงเสมอ 4,296 คะแนน เขต 5 นายศุภวิชญ์ เอี่ยมละออ 4,491 คะแนน อ.ห้วยคต เขต 1 นายไพบูรณ์ ตัณฑพาทย์ 3,566 คะแนน เขต 2 นายธีระวุฒิ ศรีพนมวัลย์ 3,909 คะแนน

พรรณวลัย เหลืองพฤกษชาติ สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here