อุทัยธานี ปลูกจิตการทิ้ง เปลี่ยนขยะให้มีคุณค่าสร้างรายได้และประกันชีวิตคนในครอบครัวอย่างงาม โดยรองผู้ว่าเคาะกระจอบเปิดงาน

18

ที่บริเวณหน้าสนามองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ผู้ช่วยศาสตาจารย์พิเศษ ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการ รักษาการผู้ว่าจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานโครงการแก้ไขขยะมูลฝอยของตำบลทุ่งนางาม  สืบเนื่องจากตำบลทุ่งนางาม ได้มีประชากรจำนวนมาก หลายหมู่บ้าน พร้อมกับมีสถานที่ท่องเที่ยวหุบป่าตาด ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เข้ามาท่องเที่ยวในวันหยุด หรือวันนัดขัตฤกษ์  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม  จึงได้นำหลักคิดดังกล่าวมาใช้ในการแก้ปัญหาด้าน “ขยะ” ของชุมชน ที่ส่งผลกระทบต่อ “สุขภาวะ” ของคนในพื้นที่  จากปัญหาขยะจำนวนกว่า 500-1,000 กิโลกรัม  ในแต่วันที่สร้างปัญหาสะสมให้กับชุมชนมาอย่างยาวนาน ทั้งมลภาวะจากการเผาทำลาย กลิ่นเน่าเหม็นจากขยะที่ถูกที่ไม่เป็นที่เป็นทาง ขยะสะสมจนกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายจนมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น  รวมไปถึงทัศนียภาพที่ไม่น่ามองของชุมชน“โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ “องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม

จึงมีการจัดตั้งโครงการบริหารแก้ไขขยะขึ้น  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและคัดแยกขยะ  มีการจัดทำบัญชี เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายขยะกลับคืนสู่ชุมชนในรูปแบบของสวัสดิการชุมชน  ไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน และสวัสดิการแก่ผู้เสียชีวิตในครอบครัวขอวงประชากรตำบลทุ่งนางามที่เข้ามาสมัครเป็นสมาชิก

ซึ่งได้มีประชากรชาวบ้านตำบลทุ่งนางาม 12 หมู่บ้าน ได้นำขยะ และสิ่งของต่าง ๆ ที่ไม่ใช้ แล้วนำมาขายให้กับ อบต.ทุ่งนางาม พร้อมกับเข้ารับการอบรมจากวิทยาการ นายชัยชาติ เค้าโคน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม พร้อมกับวิทยาการจากร้าน ต.รุ่งเรืองรับซื้อของเก่า มาให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ ให้มีมูลค่าสูง พร้อมกับเปิดรับสมาชิกการบริหารจัดการขยะเปียกลดโลกร้อน อีกด้วย

นางดวงเดือน ชโลธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม กล่าวว่า ซึ่งวันนี้ทาง อบต.ได้เปิดรับซื้อขยะ เป็นครั้งแรก และทาง อบต.ก็จะเปิดรับซื้อไปตลอด ซึ่งครบ 3 เดือนเมื่อไร ถึงจะมีผลคุ้มครอง ซึ่งทุกหน่วยงานที่อยู่ในตำบลทุ่งนางาม รพ.สต.โรงเรียน วัด ก็มาสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัดสดิการชุมชนจากขยะ โดยเป้าหมายอย่างเพิ่มมูลค่าขยะ โดยขายเป็นครัวเรือน เวลาสมัครนั้นเป็นครัวเรือน เวลาเสียชีวิต นั้นทาง อบต.นั้นคุ้มครองเป็นรายบุคคล ไม่ว่าทะเบียนท่านจะมีกี่คน แต่ต้องอยู่ในเขตตำบลทุ่งนางามเท่านั้น  ในกรณีการเสียชีวิตใรครัวเรือน  พร้อมกัน 2 คน ทาง อบต.ก็จ่ายเป็นรายบุคล ซึ่งวันนี้มีสมาชิกเข้ามาสมัครแล้ว 600 ครอบครัว ก็จะต้องจ่าย 18,000 บาท แต่ต้องสมัครเป็นสมาชิกกว่า 3 เดือนขึ้นไป ผลประโยชน์สมาชิกถึงจะได้รับดังกล่าว พร้อมกับเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลทุ่งนางาม หรือว่าทำงานอยู่ในตำบลทุ่งนางาม เชิญเขีร่วมโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนกำจัดขยะของตำบลทุ่งนางาม

ภาพ-ข่าว นายพชร พักุล จ.อุทัยธานี สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here