อุตสาหกรรมประมงไทย ขับเคลื่อน GDP ของประเทศ

10

ในปี 2563 การบริโภคสัตว์น้ำของไทยประมาณ 35-38 กิโลกรัมต่อคนต่อปี (จำนวณประชากร 66.19 ล้านคน) โดยประมาณการจากผลผลิตการประมงภายในประเทศ 2.51 ล้านตัน หักด้วยปริมาณปลาเป็ด 0.41 ล้านตัน รวมกับปริมาณนำเข้า (เฉพาะเพื่อการบริโภค) 2.01 ล้านตัน หักด้วยปริมาณการส่งออก (น้ำหนักสด) 1.82 ล้านตัน ทำให้มีปริมาณสัตว์น้ำบริโภคภายในประเทศรวม 2.29 ล้านตัน โดยเฉลี่ยแล้วการบริโภคสัตว์น้ำ 35-38 กก. ต่อคนต่อปี ทำให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here