อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราจัดสัมมนา “แหล่งเงินทุนสำหรับ SMEs ที่มีศักยภาพ”ภายใต้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชุมรัฐ

6

ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมซันไรซ์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการสัมมนา “แหล่งเงินทุนสำหรับ SMEs ที่มีศักยภาพ”ภายใต้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชุมรัฐ โดยมีนายวันชัย เกาะสูงเนิน อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ในนามผู้จัดการสัมมนา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน และได้รับเกียรติจากอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา  ​ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา ​ วิทยากร ผู้แทนสถาบันการเงิน ผู้ประกอบการ SMEs และผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ

การจัดสัมมนา ในหัวข้อ “แหล่งเงินทุนสำหรับ SMEs ที่มีศักยภาพ” ในวันนี้จะเป็นการเติมเต็มแหล่งเงินทุนให้กับ SMEs โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมทั้งกองทุนพัฒนา เอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ พร้อมทั้งการเพิ่มองค์ความรู้การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามกรอบแนวคิด BCG ให้กับผู้ประกอบการ SMEs  กลุ่มเป้าหมายการจัดสัมมนาฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 129 คน (จำแนกเป็นผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 100 คน และวิสาหกิจชุมชน/ผู้ผลิตชุมชน จำนวน 29  คน) สถาบันการเงิน 6 แห่ง จำนวน 20 คน และหน่วยงานพันธมิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8 แห่ง จำนวน 22 คน    รวมทั้งสิ้น 171 คน

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเงินทุนและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับ SMEs ที่มีศักยภาพในการต่อยอดพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ขีดความสามารถสูงขึ้น ที่ผ่านมากองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐได้อนุมัติสินเชื่อ จำนวน 12,989 ราย สินเชื่อรวม 24,120.77 ล้านบาท สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว SMEs ได้รับอนุมัติสินเชื่อรวม 1,099 ราย สินเชื่อรวม 1,777.256 ล้านบาท สำหรับ SMEs จังหวัดฉะเชิงเทราในปีที่ผ่านมาได้อนุมัติสินเชื่อผ่านโครงการ ต่าง ๆ จำนวน 83 ราย สินเชื่อรวม 166.116 ล้านบาท เป็นอันดับที่ 48 ของประเทศ    และอันดับที่ 3 ของภาคตะวันออก โดยในปี 2565 SMEs ได้รับอนุมัติสินเชื่อทั้งหมด 20 ราย สินเชื่อรวม 55.30 ล้านบาท

สำหรับปี 2565 กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ได้จัดสรรสินเชื่อฯ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ความช่วยเหลือเงินทุน และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนของ SMEs เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง จึงออกรูปแบบสินเชื่อฯ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสินเชื่อเพื่อฟื้นฟู SME ที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ , โครงการสินเชื่อ เพิ่มศักยภาพ SME   และโครงการสินเชื่อ สร้างโอกาส เสริมสภาพคล่อง SME

และในวันนี้ยังมีพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ให้กับผู้ผลิตชุมชน จำนวน 12 ราย 20 ใบรับรอง โดยในปี 2565 จังหวัดฉะเชิงเทราได้ออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ให้กับผู้ผลิตชุมชน จำนวน 53 ใบรับรอง      อีกทั้งยังมีสถาบันการเงินต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกสิกรไทย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม    ภาคที่ 9 จังหวัดชลบุรี มาออกบูธให้บริการแนะนำแหล่งเงินทุนและการส่งเสริมและพัฒนาตามภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรามีการจัดนิทรรศการ    ด้านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Mini ITC)  มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน การบริหารจัดการระบบ     ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการด้วย

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here