อุตรดิตถ์ สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะกรรมการสมาคม ลงพื้นที่มอบเงินทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ ประจำปี 2566

0

แพทย์หญิงศรีวรรณา  พูลสรรพสิทธิ์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  มอบหมายให้นางสิลา  พชระพงศกุล  นางอัจฉรา  บุรณวัณณะ อุปนายก พร้อมด้วยที่ปรึกษา และคณะกรรมการสมาคม ลงพื้นที่มอบเงินทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ ประจำปี 2566 สมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ จำนวน 1 ทุน 5,000 บาท ผู้ที่ได้รับเงินทุนประทานได้แก่     นางแปลง มาต้น อายุ 85 ปี บ้านเลขที่ 9809หมู่ที่ 3 ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

สำหรับการมอบเงินทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ สมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเห็นความสำคัญของความเป็น “แม่” นอกจากพระราชทานรางวัลแด่แม่ผู้มีผลการเลี้ยงดูบุตร-ธิดา ให้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นรางวัลพระราชทานแด่แม่ดีเด่นแห่งชาติเป็นประจำทุกปีแล้ว พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเงินสงเคราะห์แด่แม่ที่ประสบปัญหาความทุกข์ยาก เดือดร้อน หรือถูกทอดทิ้งในจังหวัดต่างๆ โดยพระราชทานทุนช่วยเหลือ “แม่ผู้ยากไร้” ผ่านสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้และแม่ดีเด่นแห่งชาติที่ประสบปัญหาทุกข์ยากเดือดร้อนในการดำรงชีพต่อไป

ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์​

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here