อุตรดิตถ์ สบอ.11 พิษณุโลก ประชุมติดตามผลการลาดตระเวนป่าอนุรักษ์ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ป้องกันการลักลอบตัดไม้มีค่า

3

นายโกเมศ พุทธสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 เผยว่า จากสถานการณ์การลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เน้นย้ำให้หัวหน้าพื้นที่อนุรักษ์ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดต่อทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้มาตรการเข้มงวดมาอย่างต่อเนื่อง หมุนเวียนสับเปลี่ยนกำลังการลาดตระเวนคุ้มครองพื้นที่อนุรักษ์อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะพื้นที่ล่อแหลมต่อการบุกรุก ปรับแผนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันต่อขบวนการลักลอบตัดไม้ในปัจจุบัน หากเกิดคดีซ้ำซาก หรือพบว่ามีเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลย รู้เห็นเป็นใจ หรือสนับสนุนให้เกิดการกระทำผิด ให้ดำเนินการทางกฎหมายและวินัยอย่างเด็ดขาด และสร้างเครือข่ายชุมชนแจ้งข่าวและเบาะแส อีกทั้งบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดอุตรดิตถ์ และหน่วยงานด้านความมั่นคง ทั้ง กอ.รมน. ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองท้องถิ่น ผนึกกำลังการทำงานร่วมกัน

ประกอบกับนโยบายของนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ได้ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบสถานการณ์การลักลอบตัดไม้มีค่า บริเวณป่าต้นน้ำเหนือเขื่อนสิริกิติ์ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 โดยมีหน่วยงานสนามทุกแห่งในพื้นที่ ร่วมให้ข้อมูลและรับข้อสั่งการมาปฏิบัติ และได้เร่งรัดพร้อมประสานจังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดมาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เช่น จัดทำข้อมูลกลุ่มเป้าหมายทั้งตัวบุคคล หรือขบวนการ, ผู้นำ, ชาวบ้าน ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อุปกรณ์ที่ใช้กระทำผิดในการนำมาช่วยเหลือ/สนับสนุน รับผลประโยชน์ร่วมกัน จัดทำข้อมูลพื้นที่เป้าหมาย ทั้งในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่ที่ยังไม่เกิดเหตุ จัดตั้งจุดสกัด เส้นทางเข้า-ออก พื้นที่เป้าหมายทุกเส้นทาง ตลอดจนให้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินกลุ่มบุคคลเป้าหมาย การยกระดับปัญหาการลักลอบตัดไม้มีค่า จากปัญหาระดับพื้นที่ให้เป็นปัญหาของจังหวัดและยกเป็นระดับชาติ เนื่องจากเป็นการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งให้ฝ่ายปกครองกำชับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ จะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้อย่างเด็ดขาด

ล่าสุดวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ผอ.สบอ.11 ได้สั่งการให้นายเสกสันต์ ลอมแปลง ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานติดตามประเมินผลของศูนย์ควบคุมการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ สบอ.11 เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำปาด โดยในที่ประชุมได้รายงานผลการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดต่อทรัพยากรป่าไม้ แผนการลาดตระเวนในแต่ละครั้ง เทคนิคและระบบฐานข้อมูลโปรแกรม SMART รวมถึงเทคโนโลยีด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาวางแผนวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ในการลดปัจจัยคุกคามในพื้นที่ให้ลดลงมากที่สุด พร้อมทั้งได้ให้แนวทางการปฏิบัติงาน เพิ่มความถี่และต่อเนื่องในการลาดตระเวนให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นจุดล่อแหลมต่อการเข้าไปลักลอบตัดไม้ มีฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐาน และมีการใช้ข้อมูลที่ได้จากระบบในการวางแผนจัดการที่เป็นรูปธรรม ในการนี้ได้มีการฝึกทบทวนระเบียบแถว เพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่อีกด้วย

ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here