อุตรดิตถ์ ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงาน การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต

1

ที่ ห้องประชุมสวางคบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงาน การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต โดยมีนายแพทย์อิ๊ดยังวัน ยงย่วน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ นางกรรณิการ์ หนูสอน รองผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 พ.ต.อ.โสภณกรณ์ ช้างลอย ผกก.อก.กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ แพทย์เนตรนภา ภมะราภา หน.กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ แพทย์หญิงมณีขวัญ รุจิโรจน์สุวรรณ รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก นางปิ่นมณี พฤกษ์มหาชัยกุล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ นายณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อมวลชนสุขภาพจิตจังหวัดอุตรดิตถ์ นางธนิดา เศวตขจรเดชา ประธานชมรมผู้บกพร่องทางจิตจังหวัดอุตรดิตถ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมประชุม การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ปฏิบัติตามภารกิจที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้มีความผิดปกติทางจิต และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ป่วยจิตเวชและความสงบเรียบร้อยของสังคมเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ระดับจังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ-ข่าว ณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ จ.อุตรดิตถ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here