อุตรดิตถ์ การศึกษา การเรียนรู้ กองทัพบก เปิดค่ายรับเยาวชน

5

กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21, ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21

 เปิดค่ายให้การต้อนรับ คณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ จำนวน 348 คน  เข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาการเรียนรู้นอกสถานที่จริงในเขตพื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (English on Tour Around Town) จำนวนทั้ง 9 ฐาน

การเรียนรู้ โดยฐานที่ 4 ตั้งอยู่ที่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ค่ายพระศรีพนมมาศ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นฐานให้ความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษทางทหาร และศึกษาอาวุธยุทโธปกรณ์ภายในหน่วย โดยมีวิทยากรของหน่วยเป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษทางทหาร และศัพท์ภาษาอังกฤษอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ภายในหน่วย  ในกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ English Camp 2022 

เพื่อต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์จากสถานที่จริงภายในเขตพื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเด็กนักเรียนต่างให้ความสนใจ  และให้ความร่วมมือเป็นอย่างมาก ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาอาวุธยุทโธปกรณ์, รวมถึงการรับฟังการบรรยายให้ความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษทางทหาร ด้วยความยินดี ตั้งใจ เป็นอย่างยิ่ง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here