อุตรดิตถ์จัดอบรมโครงการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสหวิช  อภิชัยวิศรุตกุล  ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2563​ ที่หอประชุมอำเภอตรอน​ จังหวัด​อุตรดิตถ์​

อุตรดิตถ์จัดอบรมโครงการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

การจัดการอบรมในครั้งนี้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย  จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบลทุกแห่ง  โดยรับสมัครจิตอาสาภัยพิบัติอย่างน้อย 50 คน ต่อแห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่  รวมถึงพิจารณากำหนดรูปแบบ  องค์ประกอบโครงสร้างการสั่งการ  แผนผังเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร  และการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติดังกล่าว  ให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รุ่นที่ 1 ที่จัดขึ้นในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องดำเนินการให้  การจัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมให้ครบทุกแห่งภายในเดือนกรกฎาคม 2563  ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  ที่ขอกำชับให้ผู้รับการฝึกอบรมทุกท่าน  ตั้งใจรับฟังการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากร ทั้งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติให้ครบถ้วน  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้  ขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่  ทั้งในภาวะปกติ  ภาวะใกล้เกิดภัย  ภาวะระหว่างเกิดภัย  และภาวะหลังเกิดภัย  ให้มีความเข้มแข็ง  สอดคล้องกับความตั้งใจที่ต้องการสร้างความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินจากภัยพิบัติ  ให้แก่ราษฎร  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ภาพ/ข่าว​ ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ อุตรดิตถ์​

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here