อุดรธานี อลังการ “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” เปิดแล้วอย่างเป็นทางการ ม.เกษตรฯ รับไม้ต่อเจ้าภาพปีหน้า

8

ที่สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”  โดยมี รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีระพงศ์ รองปลัดกระทรวง การอุดมศึกษาฯ , นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ,รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) , หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน นักกีฬา ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย 122 แห่งทั่วประเทศ และประชาชนชาวอุดรธานี เข้าร่วมในพิธีเปิด

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวรายงานว่า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นการแข่งขันกีฬาของนิสิต นักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ เริ่มแข่งขันตั้งแต่ปี พ.ศ.2500 จนกระทั่ง พ.ศ. 2513 ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันโดยเพิ่มชนิดกีฬาเป็น 12 ชนิด มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจำนวน 8 มหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีพัฒนาการ การจัดการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นทั้งในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมและประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะกรรมการบริหาร กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ใช้ชื่อในการแข่งขันว่า “ดอกจานบ้าน เชียงเกมส์” โดยนำเอาดอกไม้ประจำจังหวัด คือดอกทองกวาว หรือดอกจานใน ภาษาพื้นถิ่น และแหล่งอารยธรรมโบราณ มีอายุยาวนานกว่า 5,000 ปี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก มาเป็นชื่อในการแข่งขัน มีปรัชญาการแข่งขันที่ว่า “Spirit of the Games : ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ คือ น้ำใจนักกีฬา” อันมีความหมาย ว่า เครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้งมวล ร่วมแรงร่วมใจกัน ซึ่งสิ่งที่อยู่เหนือชัยชนะใน การแข่งขัน ก็คือมิตรภาพและความสมัครสมานสามัคคีกัน นอกจากนี้ยัง ได้นำ “คุณทองโบราณ” ซึ่งเป็นมาสคอต ประจำจังหวัดอุดรธานี มาเป็นสัญลักษณ์สัตว์นำโชค จัดแข่งขัน ระหว่างวันที่ 21 – 30 มกราคม พ.ศ. 2566 มีการแข่งขันจำนวน 35 ชนิดกีฬา มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 122 สถาบัน พร้อมทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 30,000 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนสำคัญของชาติ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ พัฒนาทักษะความสามารถด้านกีฬา รวมถึงการเสริมสร้างความสามัคคีและ สัมพันธไมตรีอันดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการแข่งขัน ได้รับความร่วมมือและอนุเคราะห์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร ต่างๆ ในจังหวัดอุดรธานี และผู้สนับสนุนการแข่งขันด้านต่างๆ  สำหรับเจ้าภาพในครั้งต่อไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับธงเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49  ซึ่งจะจัดในระหว่างปี 2567-2568 ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here