อำเภอเบตง ออกประกาศปิด 3 ชุมชนหนาแน่น ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด

7

ภายใต้การอำนวยการของ นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง ผอ.ศปก.อ.เบตง มอบหมายให้ นายหะสัน พิทักษ์บัญชาการ ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับประชาชนในละแวก ศูนย์มัรกัส อำเภอเบตง เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-2019) พร้อมทั้งได้เสนอให้มีการปิดสถานที่ประกอบศาสนกิจ (มัรกัสเบตง) เนื่องจากพบบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นพาหะนำเชื้อจากมัรกัสยะลาเข้ามาในบริเวณดังกล่าว จากการทำความเข้าใจกับประชาชนในชุมชนหนาแน่นดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ซึ่งประกาศดังกล่าวมีใจความสำคัญระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดเข้า-ออกพื้นที่ ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการชั่วคราว ประกอบด้วย ชุมชนกุนุงจานอง  ชุมชนตักโกร ชุมชนกือติง ซึ่งทั้ง 3 ชุมชนอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเบตง ทั้งโดยทาง อำเภอเบตง เทศบาลเมืองเบตง และหน่วยงานอื่น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบและร่วมประเมินสถานการณ์ของสถานที่ที่ถูกปิด

หากสถานการณ์คลี่คลายลงและมีความพร้อมจะเปิดดำเนินการ ให้จัดระบบและระเบียบต่างๆให้เป็นไปตามมาตรการของจังหวัดและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และรายงานจังหวัดยะลา เพื่อพิจารณายกเลิกมาตรการดังกล่าวต่อไป  หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแ ละมีความผิดตามมาตรา 18 สถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ภาพ-ข่าว  ธานินทร์  โพธิทัพพะ ปื๊ด เบตง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here