อำเภอลับแล อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม “เพื่อนพ้องน้องพี่ เอามื้อสามัคคี ลงแขกเกี่ยวข้าว”

4

ที่ พื้นที่แปลง นายวิเศษ เพียซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล นายกเวช อ่อนวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ด่านแม่คำมัน น.ส.นรินทร์ธร ท่าข้าม พัฒนาการอำเภอลับแล  พร้อมด้วยเครือข่ายโคกหนองนาโมเดล ผู้นำชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน ร่วมกิจกรรม “เพื่อนพ้องน้องพี่ เอามื้อสามัคคี ลงแขกเกี่ยวข้าว” ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ครัวเรือนนายวิเศษ เพียซ้าย โดยดำเนินการเกี่ยวข้าวในแปลงพื้นที่โครงการฯ

  ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยการพัฒนาคนให้พึ่งตนเอง มีความเป็นเจ้าของและบริหารจัดการจัดการโดยชุมชน พัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน ให้มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสังคม “อยู่เย็น เป็นสุข” ประยุกต์สู่การปฏิบัติ  โคก หนอง นา โมเดล เป็นการส่งเสริม ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร แรงงาน และ บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ณัฐวัฒน์   ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here