อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ขับเคลื่อนโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”ปฏิบัติการขจัดความยากจน

1

นายสุรศักดิ์  วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านดารา ผรส.อ.พิชัย และสมาชิก อส.อ.พิชัยที่ 8 ฯลฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ยบำรุงดิน ถางหญ้า และรดน้ำ ดูแลรักษาต้นไม้ ทั้งไม้ผล และไม้ยืนต้น           

เพื่อสานต่อสานต่อโครงการ “แก้ไขปัญหาความยากจนและขจัดความขัดสนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการสร้างป่าชุมชน  “ป่าไม้มั่นคง ธรรมชาติยั่งยืน” ที่สามารถเป็นแหล่งอาหารที่มั่นคงให้กับคนในชุมชน ให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน นำไปสู่แนวทางการพึ่งพาตนเอง ตามศาสตร์พระราชา ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และป่า 5 ระดับ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)    

ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ​/ข่าว จ.​อุตรดิตถ์​

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here