อำเภอท่าปลา อุตรดิตถ์จุดแถลงข่าวจัดงานงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและของดีอำเภอท่าปลา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565

5

 ที่ลานหน้าเทศบาลตำบลท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกอบจ.อุตรดิตถ์ นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นอภ.ท่าปลา นายสุรินทร์ ปริมาณ นายกเทศบาลตำบลท่าปลา นายกอบต.ในพื้นที่ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้แทนเขื่อนสิริกิติ์ ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการแถลงข่าวในวันนี้การจัดงานในครั้งนี้จัดที่ลานอเนกประสงค์ข้างอำเภอท่าปลาวันที่ 5 – 11 ตุลาคม 2565(ออกพรรษาแห่ผีตลก หนึ่งเดียวในโลกที่อำเภอท่าปลา)

งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและของดีอำเภอท่าปลา ปี 2565 เป็นการจัดงานครั้งที่ 6 ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตล์ สนับสนุนงบประมาณ1,000,000บาท โดยมีเทศบาลตำบลท่าปลาเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน องค์การบริทหรส่วนจังหวัดอุตรคิตถ์ สนับสนุน250,000 บาท บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ สนับสนุน 50,000 บาท องค์กรส่วนท้องถิ่น อำเภอท่าปลาพร้อมด้วยส่วนท้องที่อำเภอท่าปลาให้การสนับสนุนกิจกรรมการจัดบูธวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น,ท้องที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่อำเภอท่าปลาร่วมการจัดงาน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นราษฎร ที่อพยพมาจากพื้นที่อำเภอท่าปลาเดิม จาการก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์เมื่อปี พ.ศ. 2512 ประชาชนเคยดำรงชีวิตกันอย่างมีความสุขตามธรรมชาติ ตามคำกล่าวที่ว่า “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” ได้หายไปภายหลังจากที่ราษฎร”ได้ขนย้ายครอบครัวของตนเองมาจับจองหาที่อยู่อาศัยเอง ตามป่าเขารกร้างและดำรงชีวิตอยู่กันอย่างลำบาก บางครอบครัวไม่เคยพบเจอกันอีกเลยภายหลังจากการอพยพ ราษฎรไม่มีที่ทำการเกษตรประกอบอาชีพ และไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินและที่อยู่อาศัย จึงต้องใช้วิธีการอพยพแรงงานไปต่างจังหวัดเพื่อหารายได้จากการรับจ้างเลี้ยงดูครอบครัวทำให้ระดับการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในปัจจุบันอยู่อย่างลำบากค่อนข้างยากจนด้อยโอกาส ขนบธรรมเนียมประเพณีประจำปี เช่น ประเพณีตานก๋วยสลาก ประเพณีแห่ผีตลก

วันสงกรานต์ฯ ก็ยังคงมีกิจกรรมอนุรักษ์และสืบทอดให้เห็นกันอยู่ในปัจจุบันน้อยมาก ทำให้เกิดการเสื่อมถอย และขาดการให้ความสำคัญกับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญและมีคุณค่าต่อจิตใจของประชาชน จึงมีการสนับสนุนกิจกรรมการจัดบูธวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น,ท้องที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่อำเภอท่าปลาร่วมการจัดงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงาน1. เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 2. เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดภูมิปัญญาค้านวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรและประชาชนด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  การจัดกิจกรรมในงานเน้นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของดีอำเภอท่าปลามีการจัดพิธีกรรมการเข้าหัวผีตลกที่วัดท่าปลาก่อนการเคลื่อนขบวนในพิธีเปิดงาน

ภาพ-ข่าว ณัฐวัฒน์   ราชประสิทธิ์ จ.อุตรดิตถ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here