อำนาจเจริญ เลือกตั้ง นายก อบต.คึกคัก หลังได้เบอร์เริ่มออกหาเสียง

12

นายคำแดง  โสมขาววัล  ผู้สมัคร นายก อบต.นาผือหมายเบข 1 กล่าวว่า เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 ลงสมัครเลือกผู้ใหญ่บ้านได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 8 ปี วันนี้ตนลงสมัคร เลือกตั้งนายก อบต.นาผือ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เบอร์ 1 มีความมั่นใจ ตนเป็นคนทำงานไม่มีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังเป็นคนตรงไปตรงมามุีความเชื่อมั่นในตนเองรักประชาชนรักชาวบ้านในความรับผิดชอบของตนเองมีความเสียสละและเห็นใจผู้ด้อยโอกาส

นโยบายเบื้องต้น ครอบครัวมั่งคง ให้ชาวนาผือ อยู่สบาย ปรับปรุงปฏิรูปประเพณีปกป้องปลอดภัย จัดให้มีการประชุมตัวแทนหมู่บ้านข้าราชการผู้ทรงคุณวุฒิ ทุก 3 เดือน เพื่อให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมสะท้อนปัญหาในการบริหารตำบลนาผือปรับปรุง ประปาหมู่บ้านที่ตนรับผิดชอบอยู่ทุกหมู่บ้านในตำบลนาผือ แก้ปัญหาแหล่งน้ำ น้ำดื่มน้ำใช้ ภายในหมู่บ้าน แหล่งน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตร ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านปฏิรูปและพัฒนา ส่งเสริม อาชีพในชุมชนทุกด้าน สวัสดิการจิตอาสา อสม.อพ.ปร.การเกษตรงานฝีมือ ปฏิรูป สินค้า อาหาร และทำการตลาดออนไลน์ประเพณี ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การศึกษา และศาสนา ประจำหมู่บ้านประจำตำบล และจัดกิจกรรมของ อสม. ผู้สูงอายุ เด็ก และเยาวชนในทุกๆด้าน เช่น ดนตรี กีฬาอื่นๆเป็นต้นปกป้อง_ปลอดภัย ติดกล้องวงจรเพื่อความปลอดภัยทุกหมู่บ้าน ตามถนนสะอาด ปลอดภัย ไฟสว่างทั่วหมู่บ้าน ครอบครัวมั่นคง ชาวนาผืออยู่สบาย

นายคำแดง สมขาว กล่าวอีกว่า ตำบลนาผือเป็นตำบลขนาดกลาง  ตนเองพร้อมทำหน้าที่สานต่อพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง มั่นใจพี่น้องประชาชนชาว ตำบลนาผือ ทุก หมู่บ้าน จะให้โอกาสตนในการมาบริหารงานสานต่องานเก่า ก่องานใหม่ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตนจะทำการส่งสริมค้านการออกกำลังกายและกีฬาทุกเพศทุกวัยการจัดสวัสดีการและสันทนาการแก่ผู้สูงอายุแนวทางพัฒนาตำบลภายในระยะเวลา 4 ปีการจัดการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่เป็นระบบตามมาตรฐานสากลให้ดีที่สุดการจัดการเรื่องความสะอาดของถนนภายในบริเวณหมู่บ้านทุกหมู่บ้านภายในตำบลก่อสร้างปรับปรุงถนนที่ใช้ในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรกรรมให้สะดวกสบายการ จัดการเรื่องระบบน้ำเสียในทุกหมู่บ้านภายในตำบลให้ดีประชาชนจะไม่ลำบากการจัดการระบบน้ำประปาที่ให้ใสสะอาดและไหลไม่สะดวกการจัดการเรื่องไฟฟ้าให้ทั่วถึงทุกครัวเรือนและไฟส่องสว่างในที่สาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่การจัดการบริหารเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรที่ดีการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการจัดการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการแพทย์และการสาชารณสุขป้องกันโรคทั้งคนและสัตว์เลี้ยงการจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัยให้เจริญก้าวหน้าและรับเรื่องราวร้อวทุกข์ของชาวบ้านเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นตามความเรียกร้องของชุมชนนั้นๆให้เป็นที่พอใจขอวเสียงข้างมากด้วยความเป็นธรรมจะลักษาการปกครองแบบธรรมมาภิบาลมีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลนาผือที่มีสิทธ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยพร้อมเพียงกันครับ

ภาพ-ข่าว ทิพกร  หวานอ่อน  / อำนาจเจริญ รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here