อำนาจเจริญ สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยผู้ปกครองในสถานการณ์โรคโควิด 19

78

ที่โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 45 คน ไปช่วยสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยผู้ปกครองนักเรียน ในแปลงนา หมู่ที่ 11 บ้านดอนแดง ของเด็กชายกฤษดา ยอดสง่า  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนร่วมกับชุมชนทั้ง 3 หมู่บ้านดำเนินงานต่อเนื่องมาทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวโดยใช้เคียวเกี่ยวข้าว  ซึ่งในปัจจุบันแทบไม่มีชาวนาเกี่ยวข้าวโดยใช้เคียวเกี่ยวข้าว แล้ว นอกจากจะมีสาเหตุจากค่าแรงงานจ้างที่สูงขึ้นแล้ว ราคาขายข้าวก็ตกต่ำลงมากในฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งหลายคนมอง คุ้มกับการลงทุน และเสียเวลาในการเกี่ยวข้าว จึงหันไปจ้างรถเกี่ยวข้าวซึ่งสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว เลยทำให้วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวนาขาดหายไปจากสังคม คนรุ่นใหม่รวมทั้งนักเรียนส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นเคียวเกี่ยวข้าวและไม่เคยเกี่ยวข้าวด้วยเคียวเกี่ยวเลย  ทางโรงเรียน โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องจึงอยากให้นักเรียนได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวนา จริงตั้งแต่สมัยก่อน โดยการปฏิบัติจริงในการใช้เคียวเกี่ยวข้าว รวมทั้ง ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความรักความสมานสามัคคี บุคคลในชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย

ดร.สมพงษ์สุรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง ได้กล่าวและมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนารุ่นที่ 2 (Partnership School  Project) มาตั้งแต่ปี 2562 โดยมีผู้สนับสนุนหลักคือ มูลนิธิมีชัยวีระไวทยะ โรงเรียนมีชัยพัฒนา และบริษัทเชลล์ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา เป็นการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ แบ่งปัน และเอื้ออาทรกัน ทั้งจากโรงเรียนสู่ชุมชน และจากชุมชนหน่วยงานต่างๆ สู่โรงเรียน จึงได้จัดทำโครงการสืบสานประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองใน ช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 ประกอบราคาข้าวในช่วงที่เก็บเกี่ยวใหม่นี้กำลังตกต่ำ ทำให้เกษตรกรชาวนาไม่มีค่าจ้างแรงงานในการเกี่ยวข้าว จึงได้นำคณะครู นักเรียน พี่น้องชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาช่วยลงแขกเกี่ยวข้าวที่แปลงนาบ้านดอนแดง ซึ่งวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากคุณมานิต จงจิตต์เวชกุล เจ้าของและผู้จัดการบริษัทเอ็มเจมอเตอร์ จำกัด ซึ่งมาร่วมเกี่ยวข้าวและให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานมาตลอดทุกปี องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาผือส่งคุณหมอมาดูแลด้านความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคโควิด 19 และตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรมืองอำนาจเจริญ สถานีตำรวจภูธรเสนานิคม เสนางคนิคม มาร่วมเป็นจิตอาสาในการเกี่ยวข้าว คอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยด้านต่างๆ

นายมานิต จงจิตต์เวชกุล เจ้าของและผู้จัดการบริษัทเอ็มเจมอเตอร์ จำกัด ซึ่งมีกิจการ จำหน่ายรถจักรยานยนต์จำนวน 10 สาขา นอกจากจะให้การสนับสนุนทางการศึกษาแก่โรงเรียนขนาดเล็กในปีที่แล้วจำนวน 40 โรงเรียน ยังได้มาร่วมกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ตลอดทุกปีที่โรงเรียนนี้จัดขึ้น นอกจากจะให้การสนับสนุน งบประมาณค่าใช้จ่ายแล้ว ยังได้ร่วมสาธิตการเกี่ยวข้าว ซึ่งตั้งเดิมเป็นลูกชาวนา ต่อมาได้พยายามมองหาลู่ทาง ในการสร้างฐานะให้ดีขึ้น จึงตัดสินใจมาตั้งบริษัทที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยขยายสาขา จำนวน 10 สาขา ในจังหวัดข้างเคียง ได้ให้ข้อคิดและมุมมองว่า อยากให้คงประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว นี้ให้อยู่ในสังคมไทย เพื่อลูกหลานจะได้ทราบว่าวิธีการทำนา ของคนรุ่นก่อนกว่าจะได้ข้าวมา รับประทานและจำหน่าย ต้องมีความพยายามและยากลำบากแค่ไหน และยังได้เสนอว่า เกษตรกรหรือชาวนาควรได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ โดยเฉพาะราคาข้าวซึ่งไม่สามารถกำหนดเองได้และราคาตกต่ำมาทุกปี ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน

นายมานิต จงจิตต์เวชกุล เจ้าของและผู้จัดการบริษัทเอ็มเจมอเตอร์ จำกัด ซึ่งมีกิจการ จำหน่ายรถจักรยานยนต์จำนวน 10 สาขา นอกจากจะให้การสนับสนุนทางการศึกษาแก่โรงเรียนขนาดเล็กในปีที่แล้วจำนวน 40 โรงเรียน ยังได้มาร่วมกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ตลอดทุกปีที่โรงเรียนนี้จัดขึ้น นอกจากจะให้การสนับสนุน งบประมาณค่าใช้จ่ายแล้ว ยังได้ร่วมสาธิตการเกี่ยวข้าว ซึ่งตั้งเดิมเป็นลูกชาวนา ต่อมาได้พยายามมองหาลู่ทาง ในการสร้างฐานะให้ดีขึ้น จึงตัดสินใจมาตั้งบริษัทที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยขยายสาขา จำนวน 10 สาขา ในจังหวัดข้างเคียง ได้ให้ข้อคิดและมุมมองว่า อยากให้คงประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว นี้ให้อยู่ในสังคมไทย เพื่อลูกหลานจะได้ทราบว่าวิธีการทำนา ของคนรุ่นก่อนกว่าจะได้ข้าวมา รับประทานและจำหน่าย ต้องมีความพยายามและยากลำบากแค่ไหน และยังได้เสนอว่า เกษตรกรหรือชาวนาควรได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ โดยเฉพาะราคาข้าวซึ่งไม่สามารถกำหนดเองได้และราคาตกต่ำมาทุกปี ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน

การที่โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง ได้นำนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มาร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยเหลือผู้ปกครองในช่วงภาวะวิกฤต โรคร้าย covid 19 ในวันนี้  นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดี เป็นกิจกรรมที่ควรจะจรรโลงไว้ให้คู่กับสังคมไทย ซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งเป็นยังการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกภาคส่วนในสังคม ให้นักเรียนมีความขยัน สู้งาน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมสังคม โดยเฉพาะเป็นการสร้างให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป

ทางด้านนายอดุลย์  กองทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอำนาจเจริญ  เขต1 กล่าวว่า  ตนให้การสนับสนุนและให้กำลังใจโรงเรียนแห่นี้อย่างยิ่งที่ได้ฝึกฝนให้เด็กรักถิ่นฐานรักบ้านเกิดมีความภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็นลูกชาวนารักการเรียน รู้รักอาชีพชาวนาที่มีมาแต่ปู่ย่าตายายและสามารถทำนาได้รักอาชีพของคนอีสานและสืบสานต่อไปในอนาคต  ผู้บริการโรงเรียนแห่งนี้มีความคิดที่กว้าวไกลปลูกฝังเด็กๆนักเรียนให้รักถิ่นเกิดและพร้อมที่จะพัฒนาบ้านเกิดให้มีความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนับว่าเป็นโรงเรียนแกนนำให้กับโรงเรียนต่างๆในสังกัดได้ดีมากตนจะให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการสร้างงานสร้างอาชีพให้เด็กๆมีความรู้อย่างถูกต้องไม่ว่าในการลงแขกเกี่ยวข้าวการปลูกผักสวนครัวจนกระทั่งการเลี้ยงผึ้งในโรงเรียนสร้างรายได้ให้กับตนเองและทางโรงเรียนสามารถนำเงินที่ได้ไปเสริมโครงการอาหารกลางวันของเด็กๆนักเรียนได้เป็นอย่างดีอีกด้วยตนขอชมเชยผู้บริการโรงเรียนตลอดจนความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่มาร่วมรณรงค์ในการลงแขกเกี่ยวข้าวในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง/

ภาพ-ข่าว ทิพกร  หวานอ่อน-จ.อำนาจเจริญ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here