อำนาจเจริญ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้กับนักเรียน

9

ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ ผ่านทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปีการศึกษา 2564  นี้ สำหรับนักเรียน จำนวน 173  ผืน

 นายนันทวัฒน์ กาพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รายงานถึงความเป็นมาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญว่า เดิมชื่อ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2519  ได้รับการประกาศเปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 30  พฤษภาคม 2556  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสพระชนมายุครบ 84 พรรษา ปัจจุบันโรงเรียนจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2564 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 703 คน ชาย 324  คน หญิง 379 คน จำนวน  25  ห้องเรียน

จัดการศึกษาทั้งระบบให้อยู่ประจำ และไป-กลับ โดยมีนักเรียนอยู่ประจำภายในโรงเรียน จำนวน 439 คน นักเรียนไป-กลับ จำนวน 264  คน คณะครูจำนวน 50  คน พนักงานราชการ จำนวน 14 คน มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในการรับนักเรียนเข้าเรียนทั้งจังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดมุกดาหาร  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งเน้นที่จะพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตให้นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญาและสามารถออกไปดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงยิ่ง ที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54  จังหวัดอำนาจเจริญ ผ่านทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปีการศึกษา 2564  นี้ สำหรับนักเรียน จำนวน 173  ผืน

  ทั้งนี้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54  จังหวัดอำนาจเจริญ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และจะนำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์และขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าจะเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่ประเทศไทยต่อไป

บุญเลิศ สุริโย- ภาพ ทิพกร  หวานอ่อน-ข่าว รายงานจาก จ. อำนาจเจริญ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here