อำนาจเจริญ พ่อเมือง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ

0

 นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางจินตนา ชัชวาลวงศ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่อำเภอเสนางคนิคม อำเภอลืออำนาจและอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของ น้ำดื่ม เครื่องดื่มบำรุงกำลังให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ จุดสกัดและจุดบริการประชาชน พร้อมอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวที่สัญจรไป – มา ในพื้นที่ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดวันหยุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 อย่างเข้มแข็ง พร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนและขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ นอกจากนี้ได้รับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติงานด้วยความเข้มงวด เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน พร้อมทั้งให้ดำเนินการตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน นอกจากนี้จุดตรวจ จุดสกัดหรือด่านชุมชน ยังสามารถคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เช่น เมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจสามารถคัดกรอง ตักเตือน แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวได้ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการทุกจุด ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จึงมีความสำคัญในการช่วยลดสถิติอัตราการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดอำนาจเจริญลงได้/

ภาพ-ข่าว ทิพกร  หวานอ่อน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดอำนาจเจริญ  รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here