อำนาจเจริญ ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายด้านสุขภาพสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

3

นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายด้านสุขภาพสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection Thailand) ณ โรงแรม แอล เจ ดิเอมเมอรัล อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นการทบทวน พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ข้อมูลทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเครือข่ายเฝ้าระวังโรคในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ให้นำไปประยุกต์ใช้และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการเพิ่มศักยภาพ      

 ในการควบคุม ป้องกันและกำจัดโรค ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในกรณีที่มีการระบาดในสัตว์ รวมทั้ง โรคติดต่อจากสัตว์และคน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดและป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ ที่จะเกิดแก่สัตว์เลี้ยง รวมทั้ง ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้เข้าร่วมการประชุมจากหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ ประกอบด้วย หน่วยงานปศุสัตว์ หน่วยงานด้านสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 120 คน

 โอกาสนี้ ได้ขอแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดอำนาจเจริญ 3 แห่ง ที่ได้รับรางวัลผลงานควบคุม       ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 (Thailand Rabies Awards 2022) ทั้งในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3ซึ่งจะเป็น อปท. ต้นแบบ เป็นแบบอย่างให้แก่ อปท.อื่นๆ ในการดำเนินงานควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป/

ภาพ-ข่าว ทิพกร   หวานอ่อน/อำนาจเจริญ  รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here