อำนาจเจริญ กรมการขนส่งทางราง เดินหน้าโครงการ R-Map รับฟังความคิดเห็นประชาชนภาคอีสาน

4

 นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมงาน “โครงการศึกษา ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุม และเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการ ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ (R-map)” โดยมี ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ร่วมด้วย นายธนูสินธ์  ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน เปิดการสัมมนาร่วมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมผู้ประกอบการ และประชาชน

นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า โครงข่าย คมนาคมทางราง สู่ภาคอีสานนั้น มีรถไฟความเร็วสูง 1 เส้นทาง โดยเป็นรถไฟความเร็วสูง สายแรก ของประเทศ ในเส้นทาง กรุงเทพฯ – หนองคาย  เป็นการเปิดประวัติศาสตร์การเดินทางด้วยรถไฟโดย เชื่อมโยงจากกรุงเทพฯ ไปภาคอีสาน ผ่าน สปป.ลาว ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยภาคอีสานใน อนาคตจะมีโครงการรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ และได้เสนอรถไฟสายใหม่กว่า 9 เส้นทาง ซึ่งหนึ่งในเส้นทางรถไฟสายใหม่ ที่เสนอทำการศึกษา จะพาดผ่านจังหวัดอานาจเจริญเพื่อเชื่อมต่อ โครงข่ายรถไฟของภูมิภาค เชื่อมโยงจังหวัดนครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอำนาจเจริญ การท่องเที่ยว เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ในการเดินทางและขนส่งสินค้าได้มากยิ่งขึ้น       

ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง  กล่าวว่า โครงการ R-map กรมการขนส่งทางรางศึกษาระยะเวลา 1 ปีระหว่างกรกฎาคม 2564 ถึง กรกฎาคม 2565 ซึ่งปัจจุบัน อยู่ระหว่างการประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาคราชการและภาคเอกชนทั่วทั้งประเทศ โดยจะมี การจัดทั้งหมด 5 ครั้ง ในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้และภาคตะวันตก โดยได้มีกาารจัดในครั้งแรก จัดที่กรุงเทพฯและการจัดงานที่จังหวัดอำนาจเจริญ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นี้นับเป็นการจัดงาน ครั้งที่ 2 

 ระบบคมนาคมทางรางมายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-หนองคาย โครงการรถไฟทางคู่ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 และสายใหม่รวม 9 เส้นทางและในอนาคตจาก ผลการศึกษาเบื้องต้นได้กำหนดเส้นทางรถไฟสายใหม่อีกหนึ่งสาย คือ สายอุบลราชธานี – อำนาจเจริญ-มุกดาหาร ซึ่งมีระยะทาง 173 กิโลเมตร จำนวน 11 สถานี โดยโครงการดังกล่าวจะลดเวลาการ ขนส่งสินค้าจากจังหวัดอำนาจเจริญผ่านนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ไปสะพานมิตรภาพแห่งที่ 1 จังหวัด หนองคายให้เหลือเพียง 8 ชั่วโมง จากเดิมที่ต้องอ้อมไปที่ชุมทางถนนจิระก่อน และค่อยขึ้นไปหนองคายซึ่งใช้เวลา 18 ชั่วโมง ทางฝั่งใต้สามารถเชื่อมต่อไปยังท่าเรือแหลมฉบังได้ข้อดีอีกอย่างคือโครงการนี้ จะเชื่อมสะพาน มิตรภาพไทย-ลาว ทั้ง 3 แห่งที่ อุบลราชธานี มุกดาหาร และนครพนม ไว้ด้วยกัน ซึ่งจะทำให้การค้าชายแดนมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น          

นายธนูสินธ์ ไชยศิริ รองผู้ว่าราชการจังวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า แผนพัฒนาจังหวัด อํานาจเจริญ พ.ศ. 2561 – 2565 สรุปปัญหาและความต้องการโดยรวมของจังหวัด พบว่าปัญหา การคมนาคมไม่สะดวก การสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดไม่สะดวกก่อให้ เกิดอุบัติเหตุบนถนนบ่อยครั้ง เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงปัญหาการ พัฒนาระบบการค้าชายแดนให้เป็นระบบรวมทั้งพัฒนาตลาดชายแดนไทย-ลาว ให้เป็นถนนสาย วัฒนธรรมสองฝั่งโขง ดังนั้น หากจังหวัดอํานาจเจริญจะมีเส้นทางรถไฟที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน  2 ฝั่งแม่น้ำโขง และเชื่อมต่อกับนิคมอุตสาหกรรม จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อจังหวัดซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการเดินทางของประชาชนและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรรวมถึงพัฒนาและเพิ่มความสะดวก ให้การค้าชายแดน ไทย – ลาว ในอนาคต /

ภาพ/ข่าว  ทิพกร   หวานอ่อน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดอำนาจเจริญ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here