อะเมซิ่งเที่ยวตาก ครั้งใหม่ Amazing ยิ่งกว่าเดิม Unseen นั่งอีแต๊ก -อีแต๋น ชมวิถี ชาวปากากอญอ บ้านพะกา

40

ชาวบ้านพะกา นำรถอีแต๊กอีแต๋น เที่ยว ชมวิถีชีวิต วัฒนธรรมและธรรมชาติบ้านพะกา หมู่ที่ 4 ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อะเมซิ่งเที่ยวตาก ครั้งใหม่ Amazing ยิ่งกว่าเดิม Unseen  นั่งอีแต๊ก -อีแต๋น ชมวิถี ชาวปากากอญอ บ้านพะกา เที่ยวตากครั้งใหม่ Amazingยิ่งกว่าเดิม เที่ยวตากครั้งนี้ เราจะพาไปเที่ยวชุมชนแบบมุมมองใหม่ ใครว่าเที่ยวชุมชนไม่สนุก ไปชมกับเรารอบนี้เปลี่ยนใจใหม่แน่ ๆ ใครจะรู้ ณ หมู่บ้านไม่ไกลจากถนนสายหลัก (ถนนสายเอเชียหมาเลข 12 สายตาก-แม่สอด) มีชุมชนปากะญออาศัยอยู่กับธรรมชาติ มีวิถีเรียบง่าย และวัฒนธรรมที่ยังคงรักษาไว้เป็นอย่างดี บ้านพะกา หมู่ 4 ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก

เที่ยวชุมชนรอบนี้มีไฮไลท์เป็น นั่งอีแต๋นชมเส้นทางวิถีชุมชนบ้านพะกา บ้านพะกาเป็นชุมชนชาติพันธ์ุปากะญอ ที่ยังคงวิถีเดิมและเปิดรับวิถีใหม่อย่างลงตัว ถึงแม้ชาวปากะญอจะชอบชีวิตสงบเรียบง่าย แต่ด้วยเล็งเห็นประโยชน์การสร้างรายได้ กระจายรายได้ ช่วยลดความเหลือมล้ำ จึงหันมาทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนมากขึ้นผ่านกิจกรรมนั่งรถอีแต๋นชมเส้นทางวิถีและธรรมชาติก่อน

กิจกรรมนี้ เป็นการพานักท่องเที่ยวนั้งรถประจำถิ่นที่ทุกบ้านต้องมี รถอีแต๊ก หรือ #รถอีแต๋น นั่งไปตามเส้นทางแห่งวิถีของชาวบ้านที่มักจะใช้สัญจรไปทำไร่ทำสวนกับระยะทางเกือบ 3 กิโลเมตร ผ่านลำธารใสไหลเย็น ทิวต้นไม้ป่าหายาก กระต๊อบชาวบ้านทำด้วยใบตองตึงริมทุ่งนา และทิวเข้าเบื้องหลังประกอบอย่างงดงาม ไปสิ้นสุดปลายทางเพื่อกินข้าวกลางทุ่งในบรรยากาศสุดชิล

ดร.ประครอง สายจันทร์ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ4 (อพท.4)กล่าวว่า วันนี้มีโอกาสได้มาท่องเที่ยวที่บ้านพะกาเป็นการท่องเที่ยวตามวิธีชีวิต กลุ่มชาติพันธุ์  โดยการนั่งรถอีแต๊ก อีแต๋น  ล่องตามแม่น้ำ ลำคลอง ตื่นเต้นมาก  เป็น unseen ตากความเป็น อเมซิ่งที่จะเปิด สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมา นั่งรถอีแต๊ก อีแต๋น แบบดั่งเดิม พอมาถึงจะมีการบริการอาหารและเครื่องดื่ม อยู่กลางทุ่งนากลางป่าเขาลำเนาไพร มีเสียงน้ำ นักท่องเที่ยว ได้ชิม และรับประทานอาหาร ท้องถิ่น อาหารพื้นบ้านชาวปกากะญอ  เป็นการท่องเที่ยวแบบ อเมซิ่งจังหวัดตาก

นายศุภชัย หทัยเด่นดวง หรือดาลี่กล่าว่าตนเอง อยู่บ้านเลขที่95 ม.4ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตากโดยการนำนักท่องเที่ยวนั่งรถอีแต๋น ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ชมวิว บ้านพะการถอีแต๊กมีจำนวนประมาณ 200 กว่ากัน มีบางส่วนแยกออกมาเป็นอีแต๋กนำเที่ยวระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ในการชมวิวและทิวทัศน์บ้านพะกา ทำให้ ประชาชน มีรายได้เพิ่มขึ้นปกติ รถอีแต๊กอีแต๋น ใช้ ในการประกอบอาชีพทำไร่ทำสวน ขนฟางประชากรในหมู่บ้านมีประมาณ 600-700 คน มีอาชีพทำไร่ทำนาชื่อห้วย (ห้วยยะอุ ที่มาจากภาษากะเหรี่ยง คำว่า ยะอุทะ) ความหมายและความเป็นมาคือ เป็นห้วยที่มีปลาอยู่ชุมกันเป็นจำนวนมาก ที่ไหลมาจากทางต้นน้ำที่บ้านห้วยปลาหลดไหล ที่ไหลมารวมกันจนมาเป็นห้วยยะอุ

ประชากรบ้านพะกามีประมาณ 600กว่าคน300กว่าครัวเรือนลำคลอง ลำห้วย ที่เดินทางมาชื่อห้วย (ห้วยยะอุ ที่มาจากภาษากะเหรี่ยง คำว่า ยะอุทะ) ความหมายและความเป็นมาคือ เป็นห้วยที่มีปลาอยู่ชุมกันเป็นจำนวนมาก ที่ไหลมาจากทางต้นน้ำที่บ้านห้วยปลาหลดไหล ที่ไหลมารวมกันจนมาเป็นห้วยยะอุรถอีแต๊กนำเที่ยวจะเริ่มจากที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา นักท่องเที่ยวเดินทางด้วยรถอีแต๊กอีแต๋น ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด่าลี่ หรือ นายศุภชัย หทัยเด่นดวง0862036427 เพจ.ด่านแม่ละเมาU2Tหรือนางภัทชฎา คำแยง ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ด่านแม่ละเมา รักษาราชการแทนปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ด่านแม่ละเมา0636636514หรือ อบต.ด่านแม่ละเมา055-508558ททท. สำนักงานตากFB: ททท. สำนักงานตาก055514341-3

ภาพ-ข่าว ชวลิต วิกุลชัยกิจ/รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here