อยุธยา ชาวบ้านร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ ว่าในงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ภายในงานมีการลักลอบเล่นหรือพนัน หรือไม่

205

ชาวบ้านที่จังหวัดอยุธยา วอนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในปีนี้ ได้จัดงานได้ยิ่งใหญ่ ในงาน”ยอยศยิ่งฟ้า”อยุธยามรดกโลก ซึ่งชาวบ้านเผยว่า ภายในงานนี้ พบเห็นภายในงานจัดให้มีการเล่นหรือพนัน หรือไม่ หลายประเภทกว่า 20 ร้านค้า โดยพฤติการณ์มอมเมาเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  โดยปล่อยปละละเลย ให้ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเข้าเล่นหรือเข้าพนัน

ซึ่งอาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสื่อมวลชนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบตามข้อร้องเรียนของประชาชนพบเห็นภายในงานจัดให้มีเล่นการพนันกว่า 20 ร้านค้าเงินสะพัดคืนละหลายแสน และพบเห็นการปล่อยปละละเลยให้เยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเข้าเล่นหรือเข้าพนันหรือไม่ และควรหรือไม่อนุญาตให้มีการพนันในงานมรดกโลก

ตามหนังสือที่กรมการปกครองพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ มาตรา ๑๒ (๒) กำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนัน แต่มีการจัดให้เล่นพลิกแพลง หรือกระทำการอันเป็นการขัดลักษณะข้อจำกัด และเงื่อนไขหลังใบอนุญาตปล่อยปละละเลยให้ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเข้าเล่น หรือเข้าพนันถือว่าผู้นั้นมีความผิด และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท.๐๓๐๗.๔/ว๓๐๕๖ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

ภาพ-ข่าว ทีมข่าวเฉพาะกิจ จ.อยุธยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here