อพวช.จัดคาราวานวิทยาศาสตร์ สายอาชีพ นิทรรศการ Enjoy Science Career(สุพรรณบุรี)

23

สุพรรณบุรี อพวช.จัดคาราวานวิทยาศาสตร์ สายอาชีพ นิทรรศการ Enjoy Science Career  

       องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือ อพวช.  กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับบริษัทเชฟรอนและศูนย์การค้าโรบินสัน สุพรรณบุรี จัดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ สายอาชีพ  ระหว่างวันที่ 11 -14 มีนาคม 2564 ที่ศูนย์การค้าโรบินสัน สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี   

ที่ จ.สุพรรณบุรี นายชูชีพ พงษ์ไชย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ สายอาชีพ” ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี โดยมีคุณจงกลณี ไชยองค์การ ผู้จัดการทั่วไป โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี นางสาวศิริรัตน์ เสริมวิฑูรย์ ผู้อำนวยการสำนักบริการกลาง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นางสาววาสนา ไข่แก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้ความสนใจร่วมงานจำนวนมาก  จัดขึ้นโดยเชฟรอน และ อพวช. ร่วมกับ โรบินสัน ยกโลกอาชีพแห่งอนาคต มาไว้ในงาน “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ ปีที่ 4  เพื่อส่งเสริมความรู้สาขาสะเต็มและเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคตให้แก่เยาวชนไทย งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 14 มีนาคม 2664 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. 

โดยเชฟรอน และ อพวช. ร่วมมือกับศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ในการเปิดพื้นที่ศูนย์กลางแห่งการเรียบรู้ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนที่สนใจมาเรียนรู้กับสุดยอด 5 อาชีพแห่งอนาคต” ได้แก่ นักเทคโนโลยีการสำรวจ (Survey Technologist) นักพัฒนาเกมโค้ดดิ้ง (Coding Game Developer) นักออกแบบเพื่อความยั่งยืน (Eco Designer) นักพัฒนาวัคชีน (Vaccine Developer) และผู้เชี่ยวชาญด้าน เทคโนโลยีการเกษตร (Technology Agriculturist) ด้วยการส่งเสริมและจุดประกายการเรียบรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมให้กับเยาวชนในด้านอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมในอนาคตที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในสังคมและโลกขอปลูกฝังหัวใจรักในการเรียนรู้ด้านสะเต็ม  

ซึ่ง อพวช. มีภารกิจหลักในการส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างครอบคลุมและทั่วถึงแก่ประชาชนที่ สนใจ รวมถึงเยาวชนไทยทุกคนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทาง อพวช. ได้คัดเลือกและออกแบบสื่อการเรียนรู้ 10 อาชีพที่น่าสนใจและมีบทบาท สำคัญในการพัฒนานวัตกรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในยุค 4.0 ได้แก่ วิศวกรภูมิศาสตร์ สารสนเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย นักพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ วิศวกรชีวการแพทย์ นักคิดค้นวัคซีน นักออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม นักสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากขยะ นักวิทยาศาสตร์อาหาร และเกษตรกรยุคใหม่ โดยเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้ ผ่านนิทรรศการและกิจกรรม รวมถึงได้พบปะพูดคุยกับบุคคลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในอาชีพนั้น ๆ พร้อมสนุกและเรียนรู้ไปกับการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือของอาชีพต่าง ๆ ที่ใช้ในภาคปฏิบัติงานของจริง 

โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบเวิร์คช็อปอินเตอร์แอคทีฟที่จำลองงานและลักษณะการทำงานของอาชีพแห่งอนาคตเหล่านี้อย่างสมจริง ที่จะทำให้ทุกคนได้เพลิดเพลินไปกับการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง พร้อมกับรับฟังคำแนะนำ พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถ่ายทอดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้อาชีพในสาขาสะเต็มจากบูธอื่นๆ อีกกว่า 10 อาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับความรู้ไปพร้อมๆ กับความสนุกสนาน เสริมสร้างแรงบันดาลใจอย่างไม่จำกัด ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่สำคัญในการนำไปต่อยอดการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเพื่อยกระดับตัวเองไปเป็นบุคลากรที่มีทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพสาขาสะเต็มที่ตรงกับ ความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตของศตวรรษที่ 21 

ทีมข่าวจังหวัดสุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here