อบต.เพนียด ขับเคลื่อน “ศาสตร์พระราชา ปลูกพืชสมุนไพร” ภายใต้แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ สู้ภัยโควิด 19

7

ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอโคกสำโรง พร้อมด้วย นายพิชัย เชญชาญ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ได้ร่วมกันเปิดโครงการ ขับเคลื่อน “ศาสตร์พระราชา ปลูกพืชสมุนไพร” ภายใต้แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ สู้ภัยโควิด 19 โดยใช้พื้นที่ว่างเปล่าประมาณ 5 ไร่ บริเวณด้านหลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด เป็นต้นแบบในการดำเนินการ ในรูปแบบของการ ทำแปลงนาสาธิตแบบผสมผสาน ควบคู่กับการปลูกฟ้าทะลายโจร และสมุนไพรเจ็ดนางฟ้า รวมถึงพืชผักผลไม้รสเปรี้ยว อย่างส้มโอ มะนาว และการเพาะเลี้ยงปลา การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่

โดยมีวิทยากรจากมณฑลทหารบกที่ 13 และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้ในการบริหารจัดการชุมชน โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ตามหลักการพอเพียง พอดี ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่าและเกิดรายได้ เพื่อใช้เป็นต้นแบบ สำหรับเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับหมู่บ้าน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน และสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง และชุมชน ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน เพราะเมื่อได้ลงมือทำแล้ว สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ โดยมีข้าวที่ปลูก มีแหล่งอาหารจาก ผัก ปลา และไข่ จากไก่ที่เลี้ยงไว้แล้ว ยังมีพืชสมุนไพร หลายหลายชนิดที่นำมาปรุงเป็นยา เพื่อสร้างภูมิคุมกันให้กันตนเอง และคนในชุมชน ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในห้วงสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งทุกภาคส่วนต้องปรับตัวให้มีความพร้อมอยู่เสมอ โดยเฉพาะการต่อสู้กับโควิด 19 ซึ่งเชื่อว่าจะอยู่กับการดำเนินชีวิตของเราไปอีกนาน   

ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย –  ลพบุรี  /  รายงาน 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here