อบต.ร่องฟอง หนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น” เปิดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน การทำตุงไชย สร้างรายได้

1

นายชัยตุรงค์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน (การทำตุงไชย) ประจำปี 2565  โดยมีนายเวหา คำเหมือง หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง กล่าวรายงาน  ทั้งนี้มีคณะบริหาร ฝ่ายสภา พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.ร่วมกิจกรรมนายชัยตุรงค์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์ กล่าวว่า วันนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟองมีการเปิดงานโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน (การทำตุงไชย) ประจำปี 2565 การทำ-ตุงไชย (ตุงแสนสุข) (หรือธงในภาษากลาง เป็นสัญลักษณ์แห่งความมงคล) แพร่เป็นจังหวัดหนึ่งในล้านนา ที่มีคติความเชื่อเกี่ยวกับตุงมาอย่างยาวนาน ที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่ง คือ ในงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวง และในวิถีชีวิตประเพณีธีกรรมต่าง ๆ ก็ยังปักเจดีย์ทรายใช้ตามงานประเพณี งานมงคลต่าง ๆ ซึ่งในปี ๒๕๖๕ นี้เป็นปีขาล ซึ่งแพร่มีพระธาตุช่อแฮเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจราคาสินค้าโดยทั่วไปได้ปรับตัวสูง การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง มีการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่เพิ่มขึ้น ประชาชนโดยทั่วไปจึงต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจากตำบลร่องฟองและตำบลน้ำชำรวมทั้งหมด 30 คน มีความรู้ในการทำอาชีพเสริมเพื่อช่วยเหลือครอบครัว เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรักสมัครสมานสามัคคีกัน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีรายได้ ลดรายจ่าย ส่งเสริมการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจภายในชุมชน ทั้งนี้มีวิทยากร นายพัลลพ หม้อกรอง และนางจีธภรณ์  เพชระบูรณิน วิทยากรท้องถิ่น เป็นวิทยากรสอนการทำตุงไชยในครั้งนี้ด้วย

ดังนั้น การประกอบอาชีพในปัจจุบันจึงไม่ได้มุ่งเน้นเพียงรายได้หลักเพียงอย่างเดียว การสนับสนุนให้ประชาชนโดยทั่วไปมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได้ตลอดจนการพึ่งพาตนเองโดยใช้หลักการดำเนินชีวิตและตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” การสนับสนุนให้ประชาชนโดยทั่วไปมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได้และให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเป็นการสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน บนฐานศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here