อบต.ตาคลี จัดกิจกรรมจิตอาสา โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (มีคลิป)

4

น.ส.ลัดดา ชื่นชูใจ  ปลัดอาวุโส อ.ตาคลี เป็นประธานในพิธี กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนิน “โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ” ณ วัดหนองสีนวล หมู่ที่ 5 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ มี น.อ.อานนท์  จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน 4 นายประดิษฐ์  สนธิโพธิ์  นายก อบต.ตาคลี  กล่าวรายงาน  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบโครงการเพิ่มสวนหย่อม สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และได้จัดวางแนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มสวนหย่อม สวนสาธารณะโดยมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้าง ปรับปรุง ฟื้นฟูสวนหย่อม สวนสาธารณะ ในพื้นที่ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลีได้คัดเลือกสวนสาธารณะบริเวณ วัดหนองสีนวล หมู่ 5 บ้านหนองสีนวล อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และอำเภอตาคลีได้คัดเลือกสวนสาธารณะของ องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลีเป็น สวนสาธารณะระดับอำเภอ พร้อมทั้งให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ขาดแคลนและจำเป็น รวมพลังจิตอาสาในการสร้าง ปรับปรุง ฟื้นฟู สวนสาธารณะสำหรับเป็นสถานที่ทำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายในชุมชน สร้างความสามัคคีของหน่วยงานราชการและประชาชนผ่านการรวมพลังจิตอาสาและเพื่อเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกด้วย

ภาพ-ข่าว สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here