อบต.กาญจนา ร่วมกับ ชมรม อสม. ต.กาญจนาเปิดโครงการติดตามเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเชิงรุกในเด็กแรกเกิด – 6 ปี

4

องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นำโดย นางสาวสายสุณี อ่อนจันทร์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา เป็นประธาน เปิดโครงการติดตามเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเชิงรุกในเด็กแรกเกิด – 6 ปี ปีงบประมาณ 256 5  โดยร่วมด้วยชมรม อสม. ตำบลกาญจนา อ.เมือง จ.แพร่ และสนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกาญจนาฯ 

วัตถุประสงค์ 1 .เพื่อให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีพัฒนาการที่สมวัย และกิจกรรมทางกาย 2. เพื่อลดภาวะโรคติดต่อและป้องกันภาวะเสี่ยงในโรคระบาดเชื้อไวรัวโคโรน่าcovid 19 ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3.  เพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และป้องกันโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย 4. เพื่อให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ

ทั้งนี้ เด็กปฐมวัย เป็นวัยที่มีความสำคัญต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายๆด้านในการเสริมสร้างให้เด็กมีคุณภาพ คือ เพื่อให้เด็กได้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาได้เหมาะสมและเป็นไปตามวัย ครูและผู้ปกครองต้องตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลและการส่งเสริมสุขภาพเด็กในระยะยาว ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต้องดำเนินการควบคู่กันด้วย

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here