อบจ.แม่ฮ่องสอน ส่งมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง และสารเคมีกำจัดยุง ให้ สสจ.แม่ฮ่องสอน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือด

5

ที่ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  นางอารีย์  แสนสม  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  มูลค่า 8,984,225  บาท ประกอบด้วย  ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง ชนิดเม็ด (มอสควิท ทีบี 10)  จำนวน 60,000 แผง  ,  ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง ชนิดเม็ด (มอสควิท ทีบี 100)  จำนวน 35,000 แผง  และ สารเคมีกำจัดยุง ซีต้าเมทริน หรือ ซีต้าไซเปอร์เมทริน 2% EC สูตรผสม ฯ   จำนวน  200 ลิตร  ให้แก่  นายวิเชียร สวรรณมังกร  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก   ลดจำนวนผู้ป่วยและความสี่ยงในการเสียชีวิตของประชาชนจากโรคไข้เลือดออก   ตามโครงการป้องกันและควบคุมการระบาด ของโรคติดต่อในคน/สัตว์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรม การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาตรของโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  พร้อมทั้งจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคใช้เลือดออก  / วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง ให้กับ ประธานชมรม อสม.ระดับป๊อก/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด รวม 55 คน

  ทั้งนี้  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีอัตราการป่วยเป็นลำดับที่ 1 ของประเทศ มีผู้ป่วยสะสม จำนวน 4,450 คน คน (ตั้งแต่ 1 มกราคม – กรกฎาคม 2565 อัตราป่วยสะสม (ต่อประชากรแสนคน) จำนวน 1,565.01 คน เสียชีวิตสะสม 2) ทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ระบาดเสี่ยงสูง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดทำโครงการฯ ดังกล่าว  เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก    แก่สำนักงานสาธารณสุขแม่ฮ่องสอน เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และเพื่อลดจำนวนผู้ป่วย และความเสี่ยงในการเสียชีวิตของประชาชนต่อไป

ภาพ-ข่าว วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here