อบจ.เชียงใหม่ มอบเงิน ให้มช.จัดซื้อ Moderna 60,000 โดส มอบชุดตรวจ ATK มอบตู้เก็บวัคซีน รพ.มหาราช – รพ.นคร​พิงค์​

0

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินจำนวน 69,600,000 บาท  ให้กับ ศาตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำไปจัดซื้อวัคซีน Moderna จำนวน 60,000 โดสๆละ 1,160 บาท และมอบชุดตรวจโควิด 19 แบบตรวจหาแอนติเจน (Antigen Test Kit : ATK) จำนวน 30,000 ชุด ให้กับ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งมอบตู้เก็บวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019 (โควิด 19) Moderna ให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เศรษฐพงศ์ บุญศรี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 1 ตู้ และนายแพทย์ธีรวัฒน์ วงศ์ตัน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์  จำนวน 1 ตู้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี   ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

นายพิชัย เลิศ​พงศ์​อดิศร นายกอบจ.เชีนงใหม่ ​เผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ การมอบเงินสำหรับการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  Moderna และวัสดุ – อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้สำหรับงานป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยหนึ่งในภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่สำคัญเป็นอันดับต้น คือ การให้บริการสาธารณะในการรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การจัดการสาธารณสุข เพื่อขยายศักยภาพและมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนา

ด้านสาธารณสุข ตามกรอบวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ดูแลเศรษฐกิจให้มั่นคง พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ด้วยบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน ให้กับประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นไปตามกรอบนโยบายการบริหารงานที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ด้านสุขภาพและอนามัย ของประชาชน ที่ว่า “สุขภาพดีใกล้บ้าน” องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความ ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน การจัดการสาธารณสุข ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และการรักษาพยาบาล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ร่วมกับ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การสนับสนุนเพื่อร่วมบูรณาการ โดยการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  Moderna จำนวน 60,000 โดส เป็นจำนวเงิน 69,600,000.-บาท  เพื่อนำไป เพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดซื้อผ่านศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สนับสนุนชุดตรวจโควิด 19 แบบตรวจหาแอนติเจน (Antigen Test Kit : ATK) จำนวน 30,000 ชุด ให้กับ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงคลัสเตอร์ต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที และตัดวงจรการระบาดอันเป็นยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ, สนับสนุนตู้เย็นสำหรับหน่วยจัดเก็บและหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  Moderna ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มอายุการจัดเก็บวัคซีนฯ และเพื่อให้วัคซีนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ให้กับ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 1 ตู้

และโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ตู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การบูรณาการดังกล่าว จะเป็นการขยายศักยภาพในการให้บริการด้านสาธารณสุขและมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาด้านสาธารณสุข ของจังหวัดเชียงใหม่ อันจะเป็นป้องกันและควบคุมโรคติดต่อซึ่งได้มาตรฐานตามหลักสากล และส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป นายพิชัยกล่าว.

ภาพ-ข่าว นิวัตร ธาตุอินจันทร์ จ.เชียงใหม่.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here