อบจ.ยโสธร : จัดการประชุมในการช่วยเหลือประชาชน.เรื่องงบประมาณเพื่อสนับสนุน

19

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับกองทุนเพื่อฟื้นฟูในเรื่องสมรรถภาพของประชาชน.ที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร ที่.ห้องประชุมสีทองสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

ซึ่งมีนายวีระศักดิ์ โคตรสมบัติ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เป็นประธานดำเนินการประชุมเพื่อในการพิจารณาเห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยที่ประชุมได้เห็นชอบอนุมัติในหลักการในจำนวน 26 หลังตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร เพื่อในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาในจำนวน8แห่งด้วยกันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ที่ได้พิจารณาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธรเรา  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  นี้.ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

ภาพ-ข่าว กิตติ ศรีสมบูรณ์ จ.ยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here