อบจ.ยะลา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนการศึกษาต่อและเทียบโอน กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

38

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ห้องพิมพ์มาดา ชั้น 3 โรงแรมปาร์ควิวยะลา เขตเทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาการจัดคุณภาพการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กิจกรรม พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีนายจำรัส สีทองชื่น รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา,นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร  นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ,นายปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3,นายณรงค์ ชูเพชร ประธานคณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ,นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา ทำหน้าที่รองประธานกรรมการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์การส่งเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุข ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้,ดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนการศึกษาต่อและเทียบโอนหน่วยการเรียนรู้ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

สำหรับโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องเรียนรู้เท่านั้น ยังไม่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในระบบการศึกษามากนัก ส่งผลให้ผู้เรียนไม่ต้องการเรียนต่อเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับ และออกกลางคัน ทำให้ปัจจุบันพบปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเพิ่มขึ้น และจากการสำรวจความสนใจของผู้เรียนในโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ส่วนใหญ่จะให้ความสนใจในการศึกษาสายอาชีพ มากขึ้น นอกจากนี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนการศึกษาต่อและเทียบโอน หน่วยการเรียนรู้ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เพื่อฝึกอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและการบริหารหลักสูตรแบบผสมผสานระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา ในการกระจายโอกาสและสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้แก่นักเรียนใน สังกัดโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ และเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรอาชีวศึกษา สามารถเทียบโอนหน่วยการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here