อบจ.ยะลา จับมือ อบต. ในพื้นที่ จัดกิจกรรมมหกรรมกีฬาสานสัมพันธ์เด็ก เยาวชนและประชาชน

5

ที่ สนามกีฬาโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดมหกรรมกีฬาสานสัมพันธ์เด็ก เยาวชนและประชาชน อบจ.ยะลาคัพ ประจำปี 2565 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ อบจ.ยะลา “สานสัมพันธ์ หุบเขาลำพะยา” โดยมีนายจำรัส สีทองชื่น รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / คณะกรรมการจัดงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน และองค์การบริหารส่วน ตำบลลิดล ประชาชน เยาวชน ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องปฎิบัติตามาตรการป้องกันโควิด-19

สำหรับกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเป็นกิจกรรมสื่อกลางที่สามารถพัฒนา มนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ ชุมชน ความสัมพันธ์ขององค์กรและอื่น ๆ ทั้งการเล่นเพื่อออกกำลังกาย การเล่นเพื่อแข่งขัน การชม และการเชียร์ ซึ่งประชาชนในจังหวัดยะลาให้ความสนใจ เพื่อส่งเสริมรณรงค์ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดยะลา หันมาเล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น ประชาชนได้ออกกำลังกาย ห่างไกลจากยาเสพติด เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เป็นสื่อกลางในการส่งสริมความสมานฉันท์สานสัมพันธ์ทำให้เกิดความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ภายในกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่งฟันรัน,การแข่งขันฟุตบอล,การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและนันทนาการ และการแข่งชันเซปักตะกร้อสมานฉันท์สานสัมพันธ์ชุมชน อีกด้วย

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here