อบจ.ฝึกทักษะอาชีพผ้าทอมือเพิ่มมูลค่าช่วงโควิด- 19 (สกลนคร)

5

ที่โรงเรียนบ้านโพนงามโคกวิทยาคาร ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร นายชัยมงคล ไชยรบ นายก อบจ.สกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน(ศิลปะการต่อผ้า)เพิ่มมูลค่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อคุณภาพชีวิต ซึ่งแต่เดิมผ้ทอมือถือเป็นสินค้าประจำชุมชน แต่ละบ้านจะรวมกลุ่มกันผลิตเอง ต่อมาได้มีการนำผ้าทอมือออกแสดงและจำหน่ายสินค้าตามที่ต่างๆ ทำให้เกิดการคิดค้น ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้เหมาะกับผู้บริโภค จนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

อบจ.ฝึกทักษะอาชีพผ้าทอมือเพิ่มมูลค่าช่วงโควิด- 19 (สกลนคร) อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

นายก อบจ.สกลนคร กล่าวว่า  อบจ.สกลนคร ได้ให้ความสำคัญความเป็นอยู่ของประชาชน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมั่นคงและยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้น ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นประชาชน ในเขตพื้นที่ ต.บ้านแป้นและ ต.นาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว ตลอดจนนักเรียนที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 120 คน

ซึ่งในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อให้กลุ่มอาชีพได้รับความรู้ในการผลิตผ้าลายมุก เพิ่มทักษะการผลิตและยกระดับคุณภาพของสินคำ และเพื่อให้กลุ่มอาชีพสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ให้สามารถคิดเองทำเองและพึ่งตนเองได้ ตลอดจนให้กลุ่มอาชีพได้รับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งยังเป็นการหาร่ายได้เสริมในยุคที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (โควิด-19) ให้ผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพได้มีงานทำ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here