อบจ.ชุมพร เปิดสภาดันร่างงบประมาณ ปี 67 ผ่านทันใช้ เพื่อพัฒนาฯ จ.ชุมพร

1

นายไชยพงษ์ ทองคำ ประธานสภา อบจ.ชุมพร เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร โดยมี ว่าทีร้อยตรี ธีรยุทธ ธีระโสพิศ ปลัด อบจ.ชุมพร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภา อบจ.ชุมพร นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนำสมาชิกสภา อบจ.ชุมพร เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้การประชุมสภาวันนี้จะพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแผนเพิ่มเติม โดยเฉพาะในส่วนที่โครงการในงบประมาณ ปี 66 ที่ยังไม่ดำเนินการมาบรรจุแก้ไขเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ปรับปรุงแผนงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานถนน คสล. ,โครงการสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนชุมชน และอุดหนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์ของโรงพยาบาลสุขภาพชุมชนต่างๆเป็นต้น

นอกจากนั้นยังได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย วาระ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระ 3 เพื่อให้สมาชิกสภา อบจ.ชุมพรได้ลงมติรับรองร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 เพื่อนำเสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ลงนามรับรองร่างให้ทันตามกรอบระยะเวลาของการจัดทำงบประมาณต่อไป

ทั้งนี้ สมาชิกสภา อบจ.ชุมพร ยังได้ผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 เพื่อเสนอต่อท่าน ผวจ.ชุมพร ลงนาม ออกเป็นข้อบัญญัติงบประมาณปี 2567 ต่อไป และสมาชิกสภา อบจ.ชุมพร ยังได้มีมติให้ก่อหนี้ผูกพัน ในโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ และมีมติอนุมัติจัดซื้อคุรุภัณฑ์ของ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านสวี เพิ่มเติมอีกด้วย

นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ผมมั่นใจว่าการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 นี้ ที่จะต้องให้จบทันภายในเดือนสิงหาคม 2566 นี้ เพื่อจะได้นำเสนอต่อท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้ลงนามและออกเป็นข้อบัญญัติ เพื่อจะได้มาแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนชุมพรต่อไป และผมก็มั่นใจว่า การตั้งงบประมาณในโครงการต่างๆ ก็เพื่อนำมาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับทุกพื้นที่ทุกท้องถิ่น ในฐานะ อบจ.ชุมพร เราเป็นพี่ใหญ่ เราก็ต้องพิจารณาที่จะจัดทำเป็นงบประมาณเข้าไปช่วยเหลือท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดชุมพร และผมได้นำเรียนบอกเพื่อนสมาชิกในสภา อบจ.ชุมพร ทุกคนทราบก็คือ เรื่องภัยแล้ง ซึ่งบ้านเราจะเกิดขึ้นและหลีกหนีไม่ได้อย่างแน่นอน ดังนั้นเราก็ต้องมีความพร้อมเตรียมการในการรับปัญหาดังกล่าวในทุกพื้นที่ ที่ท่าน ส.อบจ. ชุมพรในทุกพื้นที่จากนี้ด้วยเช่นกัน//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here