อบจ.ชุมพร จัดอบรมส่งเสริมอาชีพโดยยึดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง หวังขจัดความยากจนลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ

4

นายนพพร อุสิทธิ์ หรือนายกโต้ง นายก อบจ.ชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่ประชาชนจังหวัด รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2565 จังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงแรมมรกตทวิน อ.เมือง จ.ชุมพร

นายนพพร อุสิทธิ์ นายก อบจ.ชุมพร เปิดเผยว่า อบจ.ชุมพร ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่ประชาชนจังหวัด รุ่นที่ 2 ขึ้น เพื่อมุ่งหวังยกระดับ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนในชุมชน เพิ่มรายได้ เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย เพิ่มศักยภาพในการดำรงชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชน รวมทั้ง เสริมสร้างความเข้มแข็งในอาชีพ ให้มีการบริหารจัดการที่ดี โดยมีกำหนดศึกษาดูงานจากประสบการณ์จริง ในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here