อบจ.ชุมพร จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 36 ปี วันสถานสงเคราะห์คนชรา

19

นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ในฐานะองค์กรท้องถิ่นขนาดใหญ่ ที่มีภารกิจในการให้บริการสาธารณะ ได้ให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุในด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในหลากหลายรูปแบบ อันนำมาซึ่งความสุขกายสบายใจแก่ผู้สูงอายุในบั้นปลายชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข

ซึ่งภารกิจในการดูแลผู้สูงอายุ ไม่ได้มีเพียงการจัดเลี้ยงอาหาร จัดหาที่พัก และการรักษาเยียวยาสุขภาพเท่านั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ยังได้ตระหนักถึงกิจกรรมอื่น ๆ สำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นปูชนียบุคคล เปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่ของทุกคน ได้มีโอกาสแสดงออกในการรำลึกถึงผู้มีอุปการคุณ ที่ได้ให้กำเนิดสถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทอง-พนังตัก แห่งนี้ และยังได้ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว


สถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทอง-พนังตัก ตั้งอยู่ที่ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยเมื่อปี พ.ศ.2525 นายแสง-นางสุจิตรา อู่ทอง ได้บริจาคที่ดินให้กรมประชาสงเคราะห์ เนื้อที่ 42 ไร่เศษ โดยระบุวัตถุประสงค์ให้จัดตั้งเป็น “สถานสงเคราะห์คนชรา” ซึ่งกรมประชาสงเคราะห์ ได้ดำเนินการก่อสร้างและทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2529 ต่อมาเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2546 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ถ่ายโอนภารกิจสถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทอง-พนังตัก ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ดูแลรับผิดชอบการให้บริการ เลี้ยงดูผู้สูงอายุ ที่มีความประสงค์และสมัครใจเข้าอยู่อาศัย โดยกำหนดคุณสมบัติว่า จะต้องมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีภูมิลำเนาอยู่ใน 7 จังหวัด ภาคใต้ตอนบน

ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา และภูเก็ต มีฐานะยากจนไม่มีที่ยู่อาศัย ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง ไม่เป็นผู้พิการ ทุพพลภาพ สติฟั่นเพื่อน ไม่สมประกอบ ปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่รับบริการในสถานสงเคราะห์ รวม 56 คน เป็นชาย 30 คน หญิง 26 คน//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร /ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here