อบจ.ฉะเชิงเทรา เปิดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน

1

นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายธนพัฒน์ เจียรสถิต เลขานุการนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูอาจารย์ ร่วมพิธีเปิด ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำหรับโครงการดังกล่าว อบจ.ฉะเชิงเทรา ได้จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้มีเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนดัดดรุณี จำนวน 479 คน และครู จำนวน 19 คน รวม 498 คน เข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 19 – 20 ม.ค. 2566 โดยมีพระวิทยากรจากวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 8 รูป และเครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม วัดต๊ำม่อน จ.พะเยา

ทำหน้าที่ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยนำแนวทางการปฏิบัติธรรมตามหลักของพระพุทธศาสนา เช่น การสวดมนต์ นั่งสมาธิ เดินจงกรม และการบรรยายธรรมเสริม เพื่อเป็นแนวทางให้กับเยาวชนสามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา ซึ่งจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีสภาวะจิตที่เข้มแข็ง สามารถประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมในสังคมต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here