อบจ.ฉะเชิงเทรา ประชุมสภา

2

นายอุดร เทพวาที ประธานสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2566 พร้อมด้วยนายพิชัย เฉลียววงศ์เจริญ รองประธานสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา คนที่ 2 โดยมีนายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัด อบจ.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา

 สำหรับการประชุมสภาในครั้งนี้ได้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวาระที่สอง และวาระที่สาม ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  จากนั้นที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และที่ประชุมมีมติเห็นชอบการทำความตกลงร่วมมือกันในการจัดการมูลฝอย ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้แก่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here