อบจ.ฉะเชิงเทรา ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

7

นายธรรมชาติ พรมพิทักษ์ ประธานสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีนายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา สมาชิกสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวาระสำคัญ คือที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวม ซึ่งก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ จากนั้นที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 13โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 22,234,800 บาท ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here