อบจ.ฉะเชิงเทรา จัดอบรมพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมให้กับบุคลากร

3

นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายวรรณา รอดพิทักษ์ รองนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ในสังกัดฯ หลักสูตร “พัฒนาความรู้คู่คุณธรรม” พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมบางแก้ว อบจ.ฉะเชิงเทรา

สำหรับโครงการดังกล่าว ในช่วงเช้าได้นิมนต์พระคุณเจ้า พระครูปรีชากิจจานุวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เป็นวิทยากรบรรยายธรรม เรื่อง คุณธรรมในการทำงาน ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่งคนดี และมีความสุข โดยนางนุชนารถ ยุววรรณ ปลัด อบจ.ฉะเชิงเทรา

นอกจากนี้ได้มีพิธีมอบรางวัล บุคลากรต้นแบบ ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของ อบจ.ฉะเชิงเทรา ประจำปี 2565 ได้แก่ น.ส.ขวัญใจ พรหมศรี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และ น.ส.นารี กันเกิดผล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

การจัดโครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้ความรู้แก่บุคลากร จำนวน 257 คน ประกอบด้วย ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 108 คน และพนักงานจ้าง 149 คน ให้มีความรู้ มีจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดี ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และทำงานร่วมกัน และเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here