อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 2 สิทธิพร ครุฑนาค นั่งเก้าอี้ประธานสภาเมืองพัทยา

19

ที่ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประดับเครื่องหมายให้กับสมาชิกสภาเมืองพัทยา จำนวน 11 ท่าน โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการเมืองพัทยา ประกอบด้วยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ และเป็นสักขีพยานในการแต่งตั้งประธานสภา รองประธานสภา และคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประสภาเมืองพัทยา โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา ทำหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา

ด้วยนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี ได้อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 แห่งประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 85/2557 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นชั่วคราว จำนวน 12 คน ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น จึงเรียกประชุมสภาเมืองพัทยาครั้งแรกในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเมืองพัทยา (ตากสิน) ศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้สมาชิกสภาเมืองพัทยาได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่

โดยในวันนี้ภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ประดับเครื่องหมายให้กับสมาชิกสภาเมืองพัทยา ทั้ง 11 ท่าน ซึ่งได้ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ของประธานสภาฯ ชั่วคราว สมาชิกสภาเมืองพัทยา ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และข้อ 27 ของข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 2543 และเวลาต่อมาได้มีการคัดเลือกประธานสภา รองประธานสภาเมืองพัทยา และคณะกรรมการสามัญประสภาเมืองพัทยา โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ภาพ/ข่าว อนันต์ – เอกชัย สุขวัฒนะ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พัทยา จ.ชลบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here