อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ฉะเชิงเทรา เพื่อตรวจเยี่ยมมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาท้องถิ่น

3

ที่ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา นายประยูร รัตนเสนีย์  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อตรวจเยี่ยมมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาท้องถิ่น และมอบนโยบายให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา / ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ก่อนมอบนโยบายการศึกษานายประยูร รัตนเสนีย์  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้เดินเยี่ยมชมภายในศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา โดยได้ร่วมชมการแสดงจากชมรมรักษ์รำวงพื้นบ้านเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และโซนต่างๆภายในศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา หรือ KCC  จากนั้นนายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา ได้กล่าวต้อนรับ และกล่าวถึงความเป็นมาของศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา หรือ KCC  และการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา

จากนั้นนายประยูร รัตนเสนีย์  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาท้องถิ่น และมอบนโยบายให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานที่สำคัญประกอบไปด้วย 10 ภารกิจเพื่อ 10 กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการจัดตั้ง “ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และมุ่งเน้นสร้างเด็กและเยาวชนสังกัดสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เน้นทักษะการคิดในการแก้ไขปัญหา ให้มีการพัฒนาทั้งความรู้ และทักษะการเรียนรู้ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้กับการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here