องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดชุมพร

8

ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสวี จังหวัดชุมพร พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้ประชุมและติดตามสถานการณ์ การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยจังหวัดชุมพร ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2564 ทำให้เกิดน้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ 7 อำเภอ 53 ตำบล 383 หมู่บ้าน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต บ้านเรือนประชาชน พื้นที่การเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ ทั้งนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระบรมราโชบาย ในการป้องกันและแก้ไขการเกิดภัยธรรมชาติ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวในที่ประชุม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์

ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2,995 ถุง ไปมอบแก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และนายอำเภอต่างๆ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย

 โดยองคมนตรี ได้อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสความห่วงใย จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ตัวแทนราษฎร รวมถึงเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ ในการนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอสวี จำนวน 5 ครอบครัว ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจ สร้างความปลื้มปีติ ที่ต่างได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ //

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร จ.ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here