องคมนตรี ลงพื้นที่ จ.ยะลา มอบอุปกรณ์พระราชทานให้แก่นักเรียน

1

ที่ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตเทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่ศิษย์พระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่11 ซึ่งปีนี้มีนักเรียนในพื้นที่ จังหวัดยะลา, นราธิวาส, ปัตตานี และ จังหวัดสงขลา เข้ารับอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน จำนวน 80 คน

พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี กล่าวว่า โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดขึ้นจากน้ำพระราชหฤทัย ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้มีโอกาสฝึก และอบรมคุณธรรมศีลธรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเหล่านี้มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย และพัฒนาตนเองอย่างจริงจัง

ที่ผ่านมา จะได้เห็นว่า นักเรียนของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ได้ผ่านการทดสอบต่าง ๆ จนได้มาอยู่ ณ ที่แห่งนี้ จากผู้สนใจสมัครเข้ามาซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่สำคัญในชีวิตที่จะทำให้ทุกคนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี มีอาชีพตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานโครงการพระดาบสให้พสกนิกร ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 เป็นต้นมา

โดยมีพระราชประสงค์จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ตั้งใจขวนขวายหาความรู้ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือพื้นฐานความรู้ไม่พอเพียงที่จะเข้าเรียนวิชาชีพได้ โปรดเกล้าฯ ให้นำบุคคลเหล่านี้มาฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อไปประกอบสัมมาอาชีพได้ในอนาคต

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here