องคมนตรีเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสบทบโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดวีระโชติธรรมารามจังหวัดฉะเชิงเทรา

4

ที่วัดวีระโชติธรรมาราม ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสบทบ โครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2564 โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์  (สนิท ชวนปญฺโญ) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พร้อมด้วย นายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  คณะสงฆ์  หัวหน้าส่วนราชการ  ทหาร ตำรวจ  พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี 

เพื่อนำปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2547 เพื่อสนับสนุนพระสงฆ์และสามเณรที่มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูงจากสถาบันพระพุทธศาสนาในประเทศไทย อาทิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และกองบาลีสนามหลวง เพื่อให้พระสงฆ์และสามเณรได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้ง แตกฉานและสร้างความร่มเย็นในสังคม ด้วยการมีหลักพุทธธรรมรวมทั้งจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักทางจิตใจและความคิดของประชาชน

 โดยไปปี 2564 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตรจำนวน 77 ไตร สำหรับเป็นองค์ประกอบทอดผ้าป่าทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การทอดผ้าป่าครั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่จังหวัดหนตะวันออก 24 จังหวัด ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบโครงการฯ รวมจำนวน 18,000,000 บาท

 ทั้งนี้ ในการประชุมมหาเถรสมาคมมีมติให้วัดทั่วประเทศจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยในวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปีนับตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here