องคมนตรีเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ระดับหนตะวันออก ณ วัดวีระโชติธรรมาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา

3

ที่วัดวีระโชติธรรมาราม ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ระดับหนตะวันออก ประจำปี 2565 โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี

 เพื่อนำปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2547 เพื่อสนับสนุนพระสงฆ์และสามเณรที่มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูงจากสถาบันพระพุทธศาสนาในประเทศไทย อาทิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และกองบาลีสนามหลวง เพื่อให้พระสงฆ์และสามเณรได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้ง แตกฉานและสร้างความร่มเย็นในสังคม ด้วยการมีหลักพุทธธรรมรวมทั้งจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักทางจิตใจและความคิดของประชาชน

โดยในปี 2565 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตรจำนวน 77 ไตร สำหรับเป็นองค์ประกอบทอดผ้าป่าทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การทอดผ้าป่าครั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่ ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบโครงการฯ รวมจำนวน 2,612,980 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ พระสงฆ์ 2,571,000 บาท ส่วนราชการ จำนวนเงิน 38,060 บาท ประชาชนทั่วไป จำนวนเงิน 3,920 บาท

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here