หลวงพ่อสมานส่งมอบลำห้วยเติมน้ำระบบเปิดแก่ ทต.เชียงเครือ (สกลนคร)

7

ที่ลำห้วยม่วงตอนบน บ้านโคกสว่าง ม.9 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จ.สกลนคร พระนิเทศศาสนคุณ หลวงพ่อสมาน สิริปัญโญ เจ้าอาวาสวัดอาฮงศิลาวาส ต.ไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ ประธานมูลนิธิสิริปัญโญ ส่งมอบโครงการขุดลอกลำห้วย หนอง คลอง สระสาธาณประโยชน์เติมน้ำใต้ดินทั้งระบบเปิดและระบบปิด กว่า 50 โครงการ ซึ่งมูลนิธิสิริปัญโญ (หลวงพ่อสมาน แสงศรี) ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560  ให้กับเทศบาลตำบลเชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมีนโยบายเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรทำนาอย่างยั่งยืน ทั้งยังให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและภัยแล้ง โดยมี นายชัย สุริรมย์ นายกเทศบาลตำบลเชียงเครือ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านร่วมกันรับมอบ  

นายปรีชา ทองคำ รอง ผวจ.สกลนคร เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ คืนธรรมชาติสู่ท้องถิ่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายชัย สุริรมย์ นกยกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ นำข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา ภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม โดยปลูกต้นประดู่ จำนวน 680 ต้น หญ้าแฝกจำนวน 25,000 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งพัง ช่วยป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน รวมทั้งยังสามารถลดโลกร้อนอีกด้วย

นายชัย สุริรมย์ นายกเทศบาลตำบลเชียงเครือ กล่าวว่า สำหรับเทศบาลตำบลเชียงเครือ มีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน  มีครัวเรือนทั้งสิ้น 6 พันครอบครัว ประชากร 2 หมื่นคน มีการดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด เช่น  วัด โรงเรียน  สถานที่ราชการ ครัวเรือน ถนนตามหมู่บ้านต่างๆ ไม่น้อยกว่า2 พันแห่ง ส่วนระบบเปิด ไม่รวมของชาวบ้านอีกประมาณกว่า 20 แห่ง ลำห้วยอีกกว่า 5 สาย ที่ไหลลงสู่ทะเลสาบหนองหาร และในฤดูฝนน้ำในหนองหารก็จะไหลย้อนเข้าสู่ไร่นา สร้างความเขียวขจีให้กับท้องทุ่ง จึงทำให้เกษตรกรได้ปลูกข้าวนาปรัง สร้างความอยู่ดีกินดีและคุณภาพชีวิตที่ดี จนบัดนี้เทศบาลตำบลเชียงเครือ กล่าวเป็นเชียงเครือโมเดลเรื่องธนาคารน้ำใต้ดิน มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาดูงานอย่างไม่ขาดสาย

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า / สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here