หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ตั้ง ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า รับมือสถานการณ์

3

พันเอก สมภพ ใจบุญ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 เป็นประธานตรวจความพร้อม “ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ได้แก่ พื้นที่อำเภอแม่สะเรียง แม่ลาน้อย สบเมย และขุนยวม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ พร้อมกับเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการเกิดไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่ ทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ทิศทางลม การเกิดจุดความร้อน (Hotspot) พร้อมทั้งทบทวนและจัดทำแผนเผชิญเหตุ และปรับปรุงข้อมูลพื้นที่เสี่ยง ข้อมูลกลุ่มเปราะบางให้เป็นปัจจุบันและชัดเจน

ปัจจุบันเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้ง ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มักจะเกิดปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศในทุกๆ ปี ทำให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (pm. 2.5) เกินปริมาณมาตรฐานที่กำหนด เพื่อเป็นการลดปัญหาดังกล่าว หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จึงขอเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้อง ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันหยุดเผาป่า และเศษวัชพืชในไร่ ซึ่งผลกระทบและความสูญเสียจากไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้น ไม่เพียงแต่จะก่อความเสียหายแก่พื้นที่นั้นเท่านั้น หากแต่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของประชาชนทำให้เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ  ผลกระทบต่อทัศนวิสัยต่อการมองเห็นเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนได้

สาเหตุจากการเกิดไฟป่าหมอกควันในห้วงที่ผ่านมา เกิดจากการเผาเศษวัชพืชต่างๆจากการเกษตร การเข้าไปเก็บหาของป่าและเผาพื้นที่ป่าด้วยความคึกคะนอง ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวมีความผิดทางกฎหมายมีโทษทั้งจำและปรับ สำหรับแนวทางในการเผาเศษวัชพืชในไร่นั้น สามารถติดตามได้จากประกาศของจังหวัดนั้นๆ ซึ่งจะมีห้วงเวลาในการเผาเศษวัชพืชได้ตามห้วงเวลาที่กำหนด

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ได้รับมอบหมายภารกิจจาก กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ในการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm. 2.5) ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 หากผู้ใดพบเห็นการกระทำผิดในการเผาป่า และพบเห็นการเกิดไฟป่าสามารถแจ้งเบาะแส และข่าวสารได้ที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 เบอร์โทรศัพท์ 053 681 300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพ-ข่าว ปชส.กองทัพบก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here