หนองคาย- สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ พบปชช. รับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย

3

ที่ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ บ้านเสียว ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย พลโทจเรศักณิ์  อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมพลเอกสนธยา ศรีเจริญ สมาชิกวุฒิสภา , นางสาวปภัสมน  อัมราลิขิต ผู้ตรวจสำนักงานนายกรัฐมนตรี และนายบดินทร์  เกษมศานติ์ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 10 ลงพื้นที่ พบประชาชน รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โดยมี นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนประชาชนชาวตำบลหนองปลาปาก ให้การต้อนรับ

 การลงพื้นที่ตามโครงการสมาชิกวุฒสภาพบประชาชนครั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ประกาศบังคับแล้วให้สอดคล้องกับหลักตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 77 มาตรา 270 บัญญัติไว้ให้วุฒิสภามีหน้าที่และอำนาจในการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ และเร่งรัดให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  การปฏิรูปประเทศตามข้อกำหนดในยุทธศาสตร์ชาติ

 พลโทจเรศักณิ์  อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าว่า การเดินทางมาพบปะประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ  ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ได้ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย  2 ครั้ง คือที่อำเภอโพนพิสัย และอำเภอท่าบ่อ ได้รับทราบปัญหาหลายเรื่อง  บางเรื่องได้รับการแก้ไข ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงพื้นที่  ปัญหาที่พบในการเดินทางมาครั้งนี้ส่วนใหญ่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ภายในจังหวัด เช่นการระบายน้ำ การเปิดจุดผ่านแดน การขอขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเพื่อการอยู่อาศัย และการแก้ปัญหาถนนของทางหลวงชนบทที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  ซึ่งปัญหาดังกล่าวทางจังหวัดเป็นผู้กำกับดูแลอยู่แล้ว ทุกปัญหาที่เสนอมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับฟังและได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ รวมถึงแนวทางในการแก้ไข ปัญหาเกือบทุกเรื่องที่ประชาชนเสนอแนะอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่สามารถ บูรณาการแก้ไขได้   ส่วนปัญหาเรื่องของ โรงเรียนขนาดเล็ก ที่เป็นปัญหาในภาพรวมของประเทศ ทางคณะวุฒิสภา จะรับไปแจ้งให้กับหน่วยงานส่วนกลางได้รับทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขในระดับประเทศต่อไป:

ภาพ-ข่าว พันธลภ  แสงทอง(ฤาษีลภ)-ปวีณา-ภาพ-ข่าว  จังหวัดหนองคาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here