หนองคาย – รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ตรวจติดตามโครงการ/กิจกรรม หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน

0

 ที่ บริเวณพื้นที่หนองกุดเค้า (ฝ่ายใหญ่) บ้านดงมดแดง หมู่ที่10 ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย นายชาญชัย  คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะตรวจติดตามโครงการ/กิจกรรม หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน [Sustainable Village] เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำ

พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ภายใต้เป้าหมายการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และติดตามโครงการขุดลอกหนองน้ำเพื่อกำจัดวัชพืช  ขยายแหล่งน้ำเพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อการใช้ในการอุปโภคบริโภคของประชากรในพื้นที่ เป็นแหล่งเพราะพันธุ์สัตว์นำที่ยั่งยืน เพิ่มความมั่นคงทางอาหาร ให้ประชาชนในพื้นที่สามารถจับสัตว์น้ำตามฤดูการได้ เป็นอาชีพเสริมได้

ภาพ-ข่าว นายพันธลภ   แสงทอง-โภควินร์  นันทจันทร์ จังหวัดหนองคาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here